STÖD OCH FINANSIERING FRÅN ANDRA HÅLL

Alla satsningar och idéer passar inte som leaderprojekt, men det finns fler möjligheter till stöd och finansiering. Här listar vi några av dem. Tipsa oss gärna om fler! 

Passade inte leaderstödet din idé?

Kanske något av det nedanstäende passar bättre?

Här försöker vi samla lite olika möjligheter till stöd. Har vi missat något eller är någon information inaktuell? Meddela oss gärna! 

Andra finansiärer

Allmänna arvsfonden

Ideella och icke vinstdrivande organisationer kan ansöka om pengar ur Arvsfonden. Det finns två olika stödformer:

 • Projektstöd om ni ska utveckla, ta fram och skapa en metod, en modell, ett arbetssätt eller en typ av verksamhet.
 • Lokalstöd om ni ska göra en om-, till-, eller nybyggnation för att kunna starta ny verksamhet på orten (inom tio kilometer).

För att få pengar måste projektet riktas mot minst en av följande målgrupper:

 • Barn 0-11 år.
 • Unga 12-25 år.
 • Äldre över 65 år.
 • Personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

 Arvsfondens webbsida kan du genom ett enkelt quiz testa idén för att se om ni kan söka pengar.

Boverket

 Boverkets webbsida finns flera möjligheter till stöd och bidrag!

Tillexempel:

 • Stöd till kulturlokaler
 • Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
 • Verksamhetsutvecklingsbidrag

Gå in och kika om det finns något som passar er idé.

ICA stiftelsen

ICA Stiftelsen stödjer projekt, idéer och organisationer som gör bestående skillnad i samhället med inriktning på hälsa, välbefinnande, mångfald, inkludering, miljö och klimat. Sökande kan vara ideella föreningar eller icke vinstdrivande organisationer som varit verksamma i minst två år. På ICA Stiftelsens webbsida kan du testa om er idé uppfyller stiftelsens kriterier för att ansöka om stöd.

Mer information på ICA Stiftelsens webbsida

Jordbruksverket

Jordbruksverket har andra stöd än leader.

Till exempel:

 • Jordbruk, trädgård och rennäring
 • Innovation, kompetensutveckling och samarbeten
 • Service och satsningar på landsbygden

Läs mer om stöden på Jordbruksverkets hemsida.

Kommunala stöd

Kommunerna erbjuder ofta stöd i olika former. Till exempel aktivitetsstöd, hyresfria lokaler samt olika bidrag som hyresbidrag, driftsbidrag, ledarutbildningsbidrag med mera.

Kontakta din kommun för mer information.

Länsförsäkringar
Hos Länsförsäkringar Norrbotten kan föreningar ansöka om sponsring.

Några riktlinjer:

 • De fokuserar på barn och ungdomar.
 • Ett krav för sponsring är att föreningen är med i ”Samspel Norrbotten”
 • Sponsringen ska vara affärsmässig – det vill säga ett ömsesidigt samarbete till förmån för bägge parter.
 • Sponsringssamarbetet ska vara långsiktigt. De sponsrar inte tillfälliga aktiviteter (som events, cuper och turneringar)
 • Sponsringssamarbetet ska ha låg miljöpåverkan.

 

Även Länsförsäkringar Västerbotten har sponsormedel. De sponsrar i huvudsak barn- och ungdomsföreningar, och organisationer som verkar för ett tryggare Västerbotten.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Norrbotten & Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelserna har flera olika stöd som man kan söka.

Till exempel:

 • Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
 • Jordbrukarstöd
 • Startstöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. 

Olika bidrag har olika ansökningstider. Läs mer om vilka bidrag MUCF kan bevilja på deras hemsida.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor ger projektbidrag för främjande av hemslöjd.

Pprojektutlysningarna riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk som vill genomföra projekt med syfte att med nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer samt bidra till en mångfald av slöjd.

De ser gärna projektansökningar som bidrar med nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk. Fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker, tillgängliggörande av slöjd, mångfald, barn och unga.

Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stöttar projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. 

De har även grannskapsinitiativet där en ideell förening eller allmännyttig stiftelse kan söka mellan 20 000–50 000 kronor för att genomföra aktiviteter för att stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet delar ut olika typer av bidrag inom kulturarvsområdet. 

Det handlar bland annat om forskning och utveckling, bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, samt bidrag till kulturarvsarbete.

RF-SISU

RF-SISU Norrbotten & RF-SISU Västerbotten

RF-SISU har lite olika stöd att söka. Det kan innefatta ekonomiska bidrag, men kan också vara andra typer av stöd, till exempel stöd för kommunikation, administration, ekonomi, rådgivning kring lagar och juridik eller utförande av praktiska tjänster.

Region Norrbotten

Hos Region Norrbotten kan man söka företagsstöd, projektstöd och kulturstöd. De har prioriterat fyra insatsområden som kan ses som kärnan i deras utvecklingstrategi:

 • Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer
 • Hållbara transporter och tillgänglighet
 • Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning
 • Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap

Läs mer på deras webbplats Utveckla Norrbotten

Region Västerbotten

Varje år får Region Västerbotten pengar av regeringen som ska användas till olika företags- och projektstöd. Företagsstöden ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt, vilket får samhällsnyttiga följdeffekter i form av nyanställningar mm, medan projektstödens syfte är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Ett regionalt projekt ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Läs mer på Region Västerbottens hemsida