Aktivt medborgarskap

Ett Levande Kulturarv

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever.

En Levande Landsbygd

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever.

Vårt Hem

Vi behöver aktuella bilder och film från vår bygd för ett uppdaterat arkiv med dagens teknik och fokus på film/ljud.

8 årstiderna

I den samiska kulturen har klimatet och årstiderna alltid spelat en viktig roll. Det samiska renskötselåret kan beskrivas utifrån de åtta årstider som finns i det samiska språket.

Nakna Tyskar

Projektet kommer att arrangera ett träbildhuggarsymposium, där deltagarna aktivt tillverkar skulpturer med olika träbildhuggarmetoder.

Mötesplats Flottarleden

Projektet skapar en mötesplats/upplevelsebana där deltagarna i banan får uppleva hur det var att arbeta i flottningen.

Samiskt Viste

För att bevara det samiska kulturarvet i Åsele behöver vi bygga en användbar kåta för utbildning och stärka vår kulturella arv.

Songwriters of Kvarken

Ett projekt för att utveckla musikskapandet på landsbygden och hitta nya samarbeten mellan låtskrivare i Finland och Sverige.

Vilhelmina med själ och hjärta

Projektet fokuserar på två huvudprocesser: att sätta unga i fokus och att främja byautveckling och på så vis bidrar till en positiv atmosfär.

Kulturkraft

Kulturkraft arbetar för ett rikare kulturliv med ett varierat utbud av kulturella aktiviteter, för att bidra till attraktiva livsmiljöer.

Samisk byggnadskultur i modern tid

Ett projekt som vill sprida kunskapen om samisk byggnadskultur, inklusive skogssamiska kåtor och torvkåtor samt timrade fjällkojor

Byautveckling

Projektet ska ta fram och föreslå “nya lösningar” för metodskapande, vilket på ett effektivt sätt kan utveckla lokal service ute i byarna.

Nyängen

Projektet identifierar ett stort behov av att informera och synliggöra aktiviteter inom odling, jordbruk och rennäring.

Dorotea utvecklings centrum DUC

Projektet DUC syftar till att återupprätta näringslivet i Dorotea genom att arbeta för att nå samma nivå som tidigare uppnåtts.

Bärens Hus ur ett kulturellt perspektiv

Projektet syftar till att öka kunskapen om den historiska och kulturella betydelsen av bären för att sedan skapa intresse och kunskap.

Bärens Hus ur ett kulturellt perspektiv, del 2

För att öka kunskapen om bärens historiska och kulturella betydelse och främja besöksnäringen i regionen, planerar vi att skapa ett nytt besöksmål i form av en utställning på Bärens Hus.

Tunnbröd Åsele 2020

I Åsele finns en lång tradition av tunnbrödsbakning. Därför vill man i projektet skapa en tunnbrödsmässa för att skapa engagemang.

Storumans fotoarkiv

Storumans fotoarkiv är ett projekt med syfte att tillvarata och tillgängliggöra de historiska samlingar som finns på bygden.

RuralFlow Åsele

Rural Flow Åsele är ett projekt som syftar till att ta fram förutsättningar för att förbättra dialogen/kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och kommuninvånare.