Kommungemensamt

PUA 2

Projektet strävar efter att stödja unga artister i Leader Lapplands område genom att erbjuda lägerverksamhet, företagsutveckling och mentorskap. Målet är att höja den konstnärliga nivån, skapa självständiga artister och bygga ett starkt lokalt nätverk för att främja kulturlivet och göra området mer attraktivt.

Matchning till jobb

Projektet syftar till att stödja och möjliggöra för personer som står långt utanför arbetsmarknaden att, genom individuella kompetenshöjande insatser, stärka anställbarheten.

TALKO

TALKO är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan fyra leaderområden, som alla har en egen inriktning i projektet.

Ett, Två, Tre – Kör!

Ett, Två, Tre – KÖR! var ett paraplyprojekt där ungdomar på ett enkelt sätt och snabbt vis skulle kunna söka stöd för insatser.

Ett Levande Kulturarv

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever.

En Levande Landsbygd

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever.

Föreningsboosten

Föreningsboosten är ett paraplyprojekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att att återskapa ett levande föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av p.g.a. pandemin.

Kulturkraft

Kulturkraft arbetar för ett rikare kulturliv med ett varierat utbud av kulturella aktiviteter, för att bidra till attraktiva livsmiljöer.

konstgräsplan

Förstudie Västerbottens inland och konstgräsplaner

Inlandet i Västerbotten saknar konstgräsplaner, vilket begränsar. Projektet undersöker därför möjligheten till att etablera konstgräsplaner.

Lapland Pike

Lapland Pike är ett projekt med syfte att bland annat synliggöra sportfisket som en resurs & få nya grupper att intressera sig för sportfiske.

Konstled Borgafjäll-Saxnäs

Konstled Borgafjäll-Saxnäs är ett projekt med syfte att bland annat utveckla konstleden till ett intressant turistmål.

PUA – Proffessionalisering av Unga Artister

Projektet är en förstudie som ska undersöka möjligheterna för ungdomar i inlandet som vill satsa på en karriär som artist.

PUA – Professionella Unga Artister

Projektet ska verka för att professionalisera unga artister så de får uppdrag, samt skapar en tradition där arrangörer väljer lokala förmågor.