Vilhelmina

8 årstiderna

I den samiska kulturen har klimatet och årstiderna alltid spelat en viktig roll. Det samiska renskötselåret kan beskrivas utifrån de åtta årstider som finns i det samiska språket.

Utveckling av småbåtshamnen

För en ökad tillgänglighet till tätortsnära fritidsaktiviteter och friluftsliv så önskar vi bygga ut småbåtshamnen och skapa nya aktivitetsytor.

Utveckling av utomhusaktiviteter Kittelfjäll

Investeringen avser inköp och etablering av ett utegym, discgolf och lekplats, som placeras vid campingen i Kittelfjäll.

Vilhelmina med själ och hjärta

Projektet fokuserar på två huvudprocesser: att sätta unga i fokus och att främja byautveckling och på så vis bidrar till en positiv atmosfär.

Pumptrack i Dikanäs

Projektet ska bygga en cykelbana (pumptrack) som kan nyttjas av alla som vill, så boende och turister ska få fler alternativ till fritidssysselsättning som motivation till att stanna i området.

REKO-ring

De senaste 30-40 åren har direktförsäljning minskat mellan producenter och konsumenter samtidigt som fler efterfrågar lokalproducerad och ekologisk mat. Men det har saknats praktiska och logiska lösningar för att möta efterfrågan.

Active family summer destination

Projektet handlar om att skapa en långsiktig grund för att öka Kittelfjälls attraktionskraft även sommartid.

Konstled Borgafjäll-Saxnäs

Konstled Borgafjäll-Saxnäs är ett projekt med syfte att bland annat utveckla konstleden till ett intressant turistmål.

Grytsjö Fäbod

I projektet vill man genomföra en ordentlig renovering av fäboden, där syftet är att förvalta och bevara en unik kulturmiljö.