Nedan finner du samtliga projekt som har beviljats utvecklingsmedel under programperioden 2014-2022.

Använd gärna filtrerings funktionen, där kan du sortera projekt kommunsvis eller per insatsområde till exempel.

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

I projektet vill man genomföra en ordentlig renovering av fäboden, där syftet är att förvalta och bevara en unik kulturmiljö.

I den samiska kulturen har klimatet och årstiderna alltid spelat en viktig roll. Det samiska renskötselåret kan beskrivas utifrån de åtta årstider som finns i det samiska språket.

Genom att renovera bagarstugan bevarar föreningen inte vara en kulturhistorisk miljö, utan kommer även att skapa en mötesplats!

Lappland är ett attraktivt resmål för människor runt om i hela världen. Dorotea är den första orten man kommer till när man färdas söderifrån längs E45:an och därmed Lapplands Sydport, ett varumärke som projektet vill utveckla och marknadsföra.

De senaste 30-40 åren har direktförsäljning minskat mellan producenter och konsumenter samtidigt som fler efterfrågar lokalproducerad och ekologisk mat. Men det har saknats praktiska och logiska lösningar för att möta efterfrågan.

Projektet ska iordningställa en utomhudpadelbana med syftet att bredda utbudet av aktiviteter och därigenom öka ortens attraktivitet.

Det samiska är Tärnas grundstomme och ursprung, det samiska livet och språket var norm fram till cirka 1900-talet. Detta är projektets utgångspunkt för arbetet med det samiska centrumet.

Föreningen Jäckviksgården vill genom denna investering bygga upp ett gym i en av sina tillgängliga lokaler i Jäckvik.

Get Out är ett projekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att bland annat öka tillgängligheten till fisket i Gargnäs.

Ett, Två, Tre – KÖR! var ett paraplyprojekt där ungdomar på ett enkelt sätt och snabbt vis skulle kunna söka stöd för insatser.