Bike kittelfjäll

Projektet ska bygga en cykelbana speciellt för barn och ungdomar. Den här banan kommer att vara en lätt grön slinga med enkla insteg för att locka nya cyklister att prova på. Samtidigt kommer den också att ha några mer utmanande moment för de ungdomar som har kommit en bit i sin utveckling

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa en central och naturlig samlingsplats för barn och ungdomar som kan inspirera till spontanidrott och träning.
Målet med projektet är att:
skapa en cykelbana för barn och unga.

Om projektet

Projektet är en del av en helhetslösning som tar hänsyn till både platsens och resmålets behov. För de bofasta barnen och ungdomarna innebär det ökade möjligheter till rörelse och träning. För besökarna innebär det att deras turistiska behov av resa, boende, mat och upplevelser tillgodoses. Investeringen möjliggör för barn och ungdomar att spontant delta i idrott och träning. För besökarna innebär den en ny, attraktiv och hållbar produkt inom mountainbike-turism, vilket stärker den lokala ekonomin och besöksnäringen på lång sikt.

Samtidigt stärker investeringen landsbygdens företagande genom att företag får möjlighet att utveckla tjänster och produkter inom besöksnäringen. Projektet förbättrar attraktionskraften och konkurrenskraften för Övre Vojmådalen, vilket leder till högre livskvalitet för invånare och ökat näringsliv. Det bidrar även till en hållbar utveckling som gynnar både boende och besökare samt skapar långsiktiga arbetstillfällen, allt med hänsyn till naturen och kulturen både nu och i framtiden.”

Ur Projektansökan

”Genom att skapa en grön slinga mountainbikecykling för de yngsta i skogen mellan vår befintliga bastu och tjärnen tror vi att vi kan skapa ett skönt familjehäng som tillför till platsen.”

Om projektet

Projektperiod
2024-05-15 – Pågående

Projektägare
Vojmådalens Vänner

Projektledare
Jenny Berg
jenny@kittelfjall.com

PROJEKTET I MEDIA

Webb och Sociala medier
Webbplats
Facebook
Instagram

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
804 000 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2030
396 000 kronor

Total finansiering
1 200 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 528 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

LAG-styrelsens beslutsmotivering

LAG-styrelsen beslöt att prioritera ansökan då projektet vill skapa en attraktivare plats att bo, leva och verka på men även en hållbar plats för destinationsutveckling där lederna och banorna kommer att placeras i fjällnära miljö utifrån naturens villkor och förutsättningar.