Kulturkraft

Kulturkraft vill skapa förutsättningar för nya samarbeten och öka samverkan inom den kulturella kreativa sektorn, bland såväl företag och föreningar som privatpersoner.

Om projektet

Arjeplogs kommun har ett rikt föreningsliv med ett stort antal föreningar, vilket bidrar till möjligheter till en värdefull fritid och ett rikt och varierat utbud av aktiviteter för både kommunens medborgare och besökare. Föreningslivet och civilsamhället är en viktig kraft i kommunen som bidrar till att bibehålla och utveckla infrastrukturen och den attraktiva livsmiljön. Några av föreningarna är aktiva inom den kulturella sektorn. Att ha tillgång till ett varierat utbud av kulturella aktiviteter bidrar till att ge mening och gemenskap i tillvaron och är viktigt för att en plats/ort ska upplevas och utvecklas som en attraktiv livsmiljö att bo, verka och leva i.

Vi har övervägt att skapa samlingsplatser för kultur, där vi kan förena det offentliga med den ideella och privata sektorn. Vi vill ta reda på behoven, önskemålen och idéerna för att utveckla kulturen i vår kommun. Dessutom vill vi kartlägga och utveckla utbudet för olika intressegrupper och åldrar, såsom barn, ungdomar, vuxna, män, kvinnor och utlandsfödda.

Det har efterfrågats att vi borde samdistribuera resurserna och jobba mer strategiskt för att ge förutsättningar för att näringsliv och föreningar inom den kulturella sektorn ska samverka mer. Detta skulle effektivisera resurserna och öka möjligheterna för fler företag inom den kulturella kreativa näringen att starta.

Ur Projektansökan

”Genom aktiv dialog med privat, ideell och offentlig sektor har vi som mål att bredda och diversifiera kulturutbudet i Arjeplogs, Arvidsjaurs och Sorsele kommun, öka kompetensen, öka samverkan både inom och utanför kommunernas gränser samt bidra till att öka attraktiviteten i vårt område.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
genom samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor skapa förutsättningar för ett diversifierat kulturellt utbud, öka kunskapen om det utbud som finns och belysa vilka möjligheter medborgarna har i form av medverkan och påverkan av utbudet. Genom att arbeta för ett rikare kulturliv med ett varierat utbud av kulturella aktiviteter ska projektet bidra till att utveckla attraktivare livsmiljöer att bo, verka och leva i samt skapa intresse hos medborgare och lokalbefolkning för kulturell verksamhet.

Målet med projektet är att:
utveckla en arbetsmodell för samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor för utveckling av kulturell verksamhet, skapa minst en ny fysisk mötesplats för kulturell samverkan, hitta former för samverkan över de tre kommungränserna (Arjeplogs-, Sorseles- och Arvidsjaurs kommun) samt utveckla och skapa minst en ny samverkansaktivitet inom kulturell kreativ verksamhet.

Om projektet

Projektperiod
2020-2022

Projektägare
Argentis AB

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
512 267 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
252 310 kronor

Total finansiering
764 577 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 229 373 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden