Man trivs där man behövs

Projektet syftar till att stärka ungdomars fysiska och psykiska välbefinnande i Leader Lapplands område genom att skapa en inkluderande arena för delaktighet och påverkan, där mångfald, jämställdhet och social hållbarhet står i centrum. Genom uppsökande aktiviteter, workshops och nätverksbyggande ska projektet främja framtidstro och engagemang bland unga för att bidra till en positiv utveckling av landsbygden.

 
 

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa förutsättningar och främja en positiv syn på framtiden för ungdomarna i vårt leaderområde.
Målet med projektet är att:
ta fram ett underlag som visar vilka områden som behöver stärkas och förbättras lokalt och vilka förbättringar som behövs för att unga i Leader Lapplands område ska må bra.

Om projektet

Projektet har som mål att förbättra ungdomars fysiska och psykiska välbefinnande genom att främja delaktighet, mångfald, jämställdhet och social hållbarhet. Bakgrunden till projektet är att många unga mår sämre, har svårt att integreras i samhället och att allt fler flyttar från landsbygden. Dessutom är återflyttningen lägre än önskat, och det finns särskilda utmaningar för HBTQI-personer och andra som inte passar in i normativa mönster. Dessa grupper upplever ofta diskriminering och negativa attityder, vilket hindrar deras yrkesval och deltagande i samhället.

Projektet kommer att arbeta med att skapa en brygga mellan ungdomar och olika aktörer, inklusive politiken, för att ge unga möjlighet att påverka. En ungdomscoach/projektledare kommer att vara central i detta arbete, genom att arrangera workshops, bygga nätverk och synliggöra viktiga frågor och framtidsmöjligheter. Det är viktigt att stärka och bevara den samiska traditionen och kulturarvet, samt att inkludera alla grupper i samhället, inklusive utrikesfödda och ursprungsbefolkningen.

För att nå projektets mål kommer man att genomföra uppsökande aktiviteter för att nå ungdomar och personer som arbetar med ungdomar. Genom att lyssna på deras visioner och önskemål ska projektet kartlägga vilka områden som behöver stärkas och förbättras. 

Projektet strävar efter att skapa en positivare syn på framtiden och öka känslan av sammanhang och delaktighet för unga i området. Genom att utveckla digitala mötesplatser och stärka föreningslivet hoppas man kunna engagera fler unga och skapa ett samhälle där alla, oavsett bakgrund eller intressen, känner sig inkluderade och värdefulla. På sikt är målet att fler unga ska vilja stanna kvar i sina hembygder och aktivt bidra till en positiv utveckling av området.

Ur Projektansökan

”Vi vill skapa möjligheter att känna sig delaktig oavsett bakgrund, sexuell tillhörighet eller ett intresse som inte anses som norm i den miljö där hen lever.”

Om projektet

Projektperiod
2024-05-31 – Pågående

Projektägare
Leader Lappland 2030

Projektledare
Petri Kivimäki

PROJEKTET I MEDIA

Webb och Sociala medier

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
731 140 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2030
360 113 kronor

Total finansiering
1 091 253 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 795 500 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden
LAG-styrelsens beslutsmotivering

LAG-styrelsen beslöt att prioritera ansökan då projektet, som är en förstudie, vill stärka människors fysiska och psykiska välbefinnande i området där mångfald, jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och social hållbarhet ses som centrala begrepp.