TALKO LAPPLAND

Vi vill skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn!

Om projektet

TALKO är ett transnationellt Leaderprojekt med fokus på civilsamhället och landsbygden med syfte att utveckla ett stabilt föreningsliv som har ett starkt engagemang i samhället. Målet är att föreningar i deltagande projektområden ska uppgradera sin verksamhet så att de bättre möter det samtida samhällets villkor, vilket tryggar föreningarnas framtid och på samma gång säkrar det sociala kapitalet.

Projektet omfattar 4 Leaderområden och partners; Österbotten i Finland samt Höga Kusten, Lappland 2020 och Polaris i Sverige. Varje projektpartner kommer att ha ett eget fokusområde inom det övergripande temat utveckling av den ideella sektorn, med gemensamma beröringspunkter formade utifrån en gemensamt framtagen LFA-analys. Alla delprojekt utvecklar och testar metoder och modeller lokalt, för att sedan samlas till gemensamma workshopar i alla fyra partnerområden under 2020. Utöver detta träffas projektledarna kring erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och avstämningar. Slutresultatet är ett gemensamt material kring utveckling av den ideella sektorn som kommer att användas och spridas i både Finland och Sverige.

Ur Projektansökan

”Genom att stärka trepartnerskapet och den ideella sektorns roll som utvecklingsmotor på landsbygden kan den lokala ekonomin utvecklas och fortsatta utvecklingsmöjligheter på landsbygderna förstärkas”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
stärka samverkan mellan ideell, offentlig och privat sektor, samt hjälpa föreningar att uppdatera sina verksamhetsformer för att passa dagens samhälle. Leader Lappland 2020 ska vara spindeln i nätet för alla aktörer inom offentlig, privat och ideell
sektor i leaderområdet samt förstärka trepartnersamverkan.

Målet med projektet är att:
samla aktörer från de tre olika sektorerna och genomföra flera workshops som går igenom de lokala förutsättningarna och testar modeller för föreningsutveckling och samverkan i trepartnerskap. Projektet ska även kartlägga möjligheterna att skapa smarta byar genom att förstärka det sociala kapitalet, med perspektiv på lokal upphandling och liknande processer.

Om projektet

Projektperiod
2019-2021

Projektägare
Leader Lappland 2020

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
2 402 555 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
1 183 348 kronor

Total finansiering
3 585 903 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 105 600 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden