Tillgänglighetsanpassning strandpromenad

Under flera års tid har byborna framfört behovet av att förbättra och planera området mer noggrant. Eftersom friluftsliv är en viktig hobby för många och älven är en naturlig plats att tillbringa sin fritid vid, ansåg vi att det var rätt att ta itu med detta område. Genom att prioritera dess upprustning skapar vi en bättre miljö för alla att njuta av.

Om projektet

Genom att anpassa gångstråket längs Vindelälvens strandkant i Rusksele, ca 400 meter långt, skapar vi tillgänglighet för alla. Vi planerar också att bygga en trallgemensamhetsyta vid badplatsen med en ramp för enkel tillträde. Grillplatser och sittbänkar kommer också att placeras längs sträckan.

Stråket binder samman centrala byn med badplatsen och fiskecampingen. En stor del kommer att vara hårt packat grus, med cirka 90 meter spång över våtmark.

Denna befintliga gångväg används redan idag, men den är begränsad för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi vill göra badplatsen tillgänglig för alla och skapa en mötesplats på sommaren. På vintern fungerar området som växel och publikområde för Vindelälvsdraget. Det blir också ett fantastiskt rekreationsområde för motion och fritid, vilket ger möjlighet till naturupplevelser för de som inte har tillgång till skoter eller skidor på våren.

Ur Projektansökan

”Det ska vara lättare att ta sig ut i naturen, ett trevligt naturnära och promenadvänligt område för alla oavsett ekonomiska eller fysiska förutsättningar. Ett område för alla. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
tillgängliggöra vandringsstråket vid Vindelälven, göra området mer attraktivt och gynna friluftslivet.

Målet med projektet är att:
tillgänglighetsanpassa befintligt gångstråk samt att skapa en tillgänglig gemensamhetsyta vid badplatsen.

Om projektet

Projektperiod
2022 – 2023

Projektägare
Rusksele Hembygdsförening

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
465 900 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
229 473 kronor

Total finansiering
695 373 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 255 200 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden