Ideell sektor

PUA 2

Projektet strävar efter att stödja unga artister i Leader Lapplands område genom att erbjuda lägerverksamhet, företagsutveckling och mentorskap. Målet är att höja den konstnärliga nivån, skapa självständiga artister och bygga ett starkt lokalt nätverk för att främja kulturlivet och göra området mer attraktivt.

Mötesplats Kristineberg

Projektet ska skapa ett centralt beläget aktivitetsområde som erbjuder meningsfulla och roliga utomhusaktiviteter för alla åldrar.

RUM Orkesterläger

Ett symfoniorkesterläger för ungdomar, för att förstärka musikaliska färdigheter och främja kreativitet genom gemensamt musicerande.

Aejlies Urfolksresidens – Sápmi Salasta

Projektet syftar till att utveckla en fast global konstnärlig residensverksamhet för urfolk på Aejlies i Tärnaby.

Man trivs där man behövs

Projektet syftar till att förbättra ungdomars välbefinnande genom att främja delaktighet, mångfald, jämställdhet och social hållbarhet.

Friluftsliv i Mellanström

Projektet ska renovera eller byta ut eldplatser och vindskydd inom fiskevårdsområdet för att förbättra områdets attraktionskraft.

Utorpia 2024

Projektet vill stärka och synliggöra Pride i inlandet genom ett internationellt symposium och en dokumentärfilm.

Bike Kittelfjäll

Projektet ska bygga en cykelbana för barn och ungdomar, en lätt grön slinga med enkla insteg för att locka nya cyklister att prova på.

Byafilm

Projektet ”Byafilm” ska producera filmer där man visar med stolthet vackra vyer, aktiviteter, byborna och livet på landsbygden.

Morgondagens idrottsplats

Projektet ”Morgondagens idrottsplats” omvandlar Lappvallen i Åsele till en modern mötesplats för rörelse och aktiviteter året om.

Inlandsscen Åsele

Med talkshow, musik och ungdomsdeltagande vill projektet öka förståelsen för landsbygdslivet och stärka kultur- och föreningslivet.

Matchning till jobb

Projektet syftar till att stödja och möjliggöra för personer som står långt utanför arbetsmarknaden att, genom individuella kompetenshöjande insatser, stärka anställbarheten.

TALKO

TALKO är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan fyra leaderområden, som alla har en egen inriktning i projektet.

Ett, Två, Tre – Kör!

Ett, Två, Tre – KÖR! var ett paraplyprojekt där ungdomar på ett enkelt sätt och snabbt vis skulle kunna söka stöd för insatser.

Ett Levande Kulturarv

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever.

En Levande Landsbygd

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever.

Föreningsboosten

Föreningsboosten är ett paraplyprojekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att att återskapa ett levande föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av p.g.a. pandemin.

Vårt Hem

Vi behöver aktuella bilder och film från vår bygd för ett uppdaterat arkiv med dagens teknik och fokus på film/ljud.

8 årstiderna

I den samiska kulturen har klimatet och årstiderna alltid spelat en viktig roll. Det samiska renskötselåret kan beskrivas utifrån de åtta årstider som finns i det samiska språket.

Arena Älven Sommar

Med detta projekt vill vi lyfta ett område som en ny mötesplats sommartid där rörelse, rekreation och tillgänglighet är i fokus.

Nakna Tyskar

Projektet kommer att arrangera ett träbildhuggarsymposium, där deltagarna aktivt tillverkar skulpturer med olika träbildhuggarmetoder.

Pumptrackbana Gargnäs

Projektet ska skapa en attraktivare boendemiljö genom en pumptrackbana, för att öka attraktiviteten på platsen.

Mötesplats Flottarleden

Projektet skapar en mötesplats/upplevelsebana där deltagarna i banan får uppleva hur det var att arbeta i flottningen.

Tillgänglighetsanpassning strandpromenad

En trallgemensamhetsyta vid badplatsen med ramp, grillplatser och sittbänkar kommer byggas längs strandpromenaden vid Vindelälven.

Mötesplats Hedlunda Strand

Projektet ska skapa en plats för gemenskap och aktivitet för bosatta, men också ett utflyktsmål för alla som bor i eller besöker Lycksele.

Discgolfpark Arjeplog

Målet är en tillgänglig discgolfpark för allmänheten och nybörjare. Banan ska hålla hög kvalitet för seriespel och tävlingar.

Utveckling av utomhusaktiviteter Kittelfjäll

Investeringen avser inköp och etablering av ett utegym, discgolf och lekplats, som placeras vid campingen i Kittelfjäll.

Skatepark Storhälla

Installation av en skatepark, en del av Multiarenan på Storhälla i Storuman. Där även bla. en hundpark, grillplatser och en hinderbana finns.

Songwriters of Kvarken

Ett projekt för att utveckla musikskapandet på landsbygden och hitta nya samarbeten mellan låtskrivare i Finland och Sverige.

Samverkan för utveckling av olika friluftslivs aktiviteter

Detta projekt är baserat på att skapa olika familjevänliga aktiviteter, både inom enskilda byar och genom att koppla samman flera byar.

Musikinspelningsstudio för unga

Projektet ska skapa en musikinspelningsstudio som ger möjlighet för unga att på ett enkelt och lättillgängligt sätt få prova på att spela in.

Pumptrack i Dikanäs

Projektet ska bygga en cykelbana (pumptrack) som kan nyttjas av alla som vill, så boende och turister ska få fler alternativ till fritidssysselsättning som motivation till att stanna i området.

Gym i Jäckvik

Föreningen Jäckviksgården vill genom denna investering bygga upp ett gym i en av sina tillgängliga lokaler i Jäckvik.

Tillgängliggöra Tväråträsk

Genom att renovera bagarstugan bevarar föreningen inte vara en kulturhistorisk miljö, utan kommer även att skapa en mötesplats!

Ställplatser Lauker Utveckling

Projektets idé är att bygga ställplatser för husbilar och husvagnar mitt emot Byastugan i Lauker.

Attraktiva mötesplatser

Projektet vill skapa tre attraktiva mötesplatser som på ett naturligt sätt ökar attraktionskraften och sammanhållningen i byn.

Multiarena för pälsdjur

En arena för pälsdjur, där alla är välkomna! Det är vad Arjeplogs Ridklubb vill skapa genom projektet multiarena för pälsdjur.

Top of Arjeplog

Top of Arjeplog är ett samverkansprojekt för vandring med målet att skapa en plattform för människor i Arjeplog och närliggande områden.

Samisk byggnadskultur i modern tid

Ett projekt som vill sprida kunskapen om samisk byggnadskultur, inklusive skogssamiska kåtor och torvkåtor samt timrade fjällkojor

Nyängen

Projektet identifierar ett stort behov av att informera och synliggöra aktiviteter inom odling, jordbruk och rennäring.

Active family summer destination

Projektet handlar om att skapa en långsiktig grund för att öka Kittelfjälls attraktionskraft även sommartid.

Dorotea utvecklings centrum DUC

Projektet DUC syftar till att återupprätta näringslivet i Dorotea genom att arbeta för att nå samma nivå som tidigare uppnåtts.

konstgräsplan

Förstudie Västerbottens inland och konstgräsplaner

Inlandet i Västerbotten saknar konstgräsplaner, vilket begränsar. Projektet undersöker därför möjligheten till att etablera konstgräsplaner.

Vandringsled

Utvecklingsplan för vandringsled runt Örträsksjön

Projektet vill tillgängliggöra området runt Örträsksjön med en vandringsled och bidra till att fler får ta del av den storslagna naturen.

Vandringsled

Vandringsled runt Örträsksjön – Del 2

Projektet vill tillgängliggöra området runt Örträsksjön med en vandringsled och bidra till att fler får ta del av den storslagna naturen.

Minigolfbanan

Projektet ska skapa en minigolfbana som är öppen för alla, en mötesplats för ung och gammal som stimulerar rörelse och aktivitet utomhus.

Bärens Hus ur ett kulturellt perspektiv

Projektet syftar till att öka kunskapen om den historiska och kulturella betydelsen av bären för att sedan skapa intresse och kunskap.

Bärens Hus ur ett kulturellt perspektiv, del 2

För att öka kunskapen om bärens historiska och kulturella betydelse och främja besöksnäringen i regionen, planerar vi att skapa ett nytt besöksmål i form av en utställning på Bärens Hus.

Konstled Borgafjäll-Saxnäs

Konstled Borgafjäll-Saxnäs är ett projekt med syfte att bland annat utveckla konstleden till ett intressant turistmål.

PUA – Proffessionalisering av Unga Artister

Projektet är en förstudie som ska undersöka möjligheterna för ungdomar i inlandet som vill satsa på en karriär som artist.

PUA – Professionella Unga Artister

Projektet ska verka för att professionalisera unga artister så de får uppdrag, samt skapar en tradition där arrangörer väljer lokala förmågor.

RuralFlow Åsele

Rural Flow Åsele är ett projekt som syftar till att ta fram förutsättningar för att förbättra dialogen/kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och kommuninvånare.

Get Out

Get Out är ett projekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att bland annat öka tillgängligheten till fisket i Gargnäs.