Avslutat

Arena Älven

Arena Älven vill skapa ett centralt utflyktsmål längs delar av Umeälven, med bland annat isvägar för spark och skridskor.

Matchning till jobb

Projektet syftar till att stödja och möjliggöra för personer som står långt utanför arbetsmarknaden att, genom individuella kompetenshöjande insatser, stärka anställbarheten.

TALKO

TALKO är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan fyra leaderområden, som alla har en egen inriktning i projektet.

Ett, Två, Tre – Kör!

Ett, Två, Tre – KÖR! var ett paraplyprojekt där ungdomar på ett enkelt sätt och snabbt vis skulle kunna söka stöd för insatser.

8 årstiderna

I den samiska kulturen har klimatet och årstiderna alltid spelat en viktig roll. Det samiska renskötselåret kan beskrivas utifrån de åtta årstider som finns i det samiska språket.

Arena Älven Sommar

Med detta projekt vill vi lyfta ett område som en ny mötesplats sommartid där rörelse, rekreation och tillgänglighet är i fokus.

Nakna Tyskar

Projektet kommer att arrangera ett träbildhuggarsymposium, där deltagarna aktivt tillverkar skulpturer med olika träbildhuggarmetoder.

Songwriters of Kvarken

Ett projekt för att utveckla musikskapandet på landsbygden och hitta nya samarbeten mellan låtskrivare i Finland och Sverige.

Samverkan för utveckling av olika friluftslivs aktiviteter

Detta projekt är baserat på att skapa olika familjevänliga aktiviteter, både inom enskilda byar och genom att koppla samman flera byar.

Musikinspelningsstudio för unga

Projektet ska skapa en musikinspelningsstudio som ger möjlighet för unga att på ett enkelt och lättillgängligt sätt få prova på att spela in.

Pumptrack i Dikanäs

Projektet ska bygga en cykelbana (pumptrack) som kan nyttjas av alla som vill, så boende och turister ska få fler alternativ till fritidssysselsättning som motivation till att stanna i området.

Gym i Jäckvik

Föreningen Jäckviksgården vill genom denna investering bygga upp ett gym i en av sina tillgängliga lokaler i Jäckvik.

Tillgängliggöra Tväråträsk

Genom att renovera bagarstugan bevarar föreningen inte vara en kulturhistorisk miljö, utan kommer även att skapa en mötesplats!

Ställplatser Lauker Utveckling

Projektets idé är att bygga ställplatser för husbilar och husvagnar mitt emot Byastugan i Lauker.

Attraktiva mötesplatser

Projektet vill skapa tre attraktiva mötesplatser som på ett naturligt sätt ökar attraktionskraften och sammanhållningen i byn.

Top of Arjeplog

Top of Arjeplog är ett samverkansprojekt för vandring med målet att skapa en plattform för människor i Arjeplog och närliggande områden.

Kulturkraft

Kulturkraft arbetar för ett rikare kulturliv med ett varierat utbud av kulturella aktiviteter, för att bidra till attraktiva livsmiljöer.

Samisk byggnadskultur i modern tid

Ett projekt som vill sprida kunskapen om samisk byggnadskultur, inklusive skogssamiska kåtor och torvkåtor samt timrade fjällkojor

REKO-ring

De senaste 30-40 åren har direktförsäljning minskat mellan producenter och konsumenter samtidigt som fler efterfrågar lokalproducerad och ekologisk mat. Men det har saknats praktiska och logiska lösningar för att möta efterfrågan.

Byautveckling

Projektet ska ta fram och föreslå “nya lösningar” för metodskapande, vilket på ett effektivt sätt kan utveckla lokal service ute i byarna.

Nyängen

Projektet identifierar ett stort behov av att informera och synliggöra aktiviteter inom odling, jordbruk och rennäring.

Saemien Jarnge Dearnesne

Det samiska är Tärnas grundstomme och ursprung, det samiska livet och språket var norm fram till cirka 1900-talet. Detta är projektets utgångspunkt för arbetet med det samiska centrumet.

Active family summer destination

Projektet handlar om att skapa en långsiktig grund för att öka Kittelfjälls attraktionskraft även sommartid.

Dorotea utvecklings centrum DUC

Projektet DUC syftar till att återupprätta näringslivet i Dorotea genom att arbeta för att nå samma nivå som tidigare uppnåtts.

konstgräsplan

Förstudie Västerbottens inland och konstgräsplaner

Inlandet i Västerbotten saknar konstgräsplaner, vilket begränsar. Projektet undersöker därför möjligheten till att etablera konstgräsplaner.

Vandringsled

Utvecklingsplan för vandringsled runt Örträsksjön

Projektet vill tillgängliggöra området runt Örträsksjön med en vandringsled och bidra till att fler får ta del av den storslagna naturen.

Minigolfbanan

Projektet ska skapa en minigolfbana som är öppen för alla, en mötesplats för ung och gammal som stimulerar rörelse och aktivitet utomhus.

Bärens Hus ur ett kulturellt perspektiv

Projektet syftar till att öka kunskapen om den historiska och kulturella betydelsen av bären för att sedan skapa intresse och kunskap.

Bärens Hus ur ett kulturellt perspektiv, del 2

För att öka kunskapen om bärens historiska och kulturella betydelse och främja besöksnäringen i regionen, planerar vi att skapa ett nytt besöksmål i form av en utställning på Bärens Hus.

Tunnbröd Åsele 2020

I Åsele finns en lång tradition av tunnbrödsbakning. Därför vill man i projektet skapa en tunnbrödsmässa för att skapa engagemang.

Lapland Pike

Lapland Pike är ett projekt med syfte att bland annat synliggöra sportfisket som en resurs & få nya grupper att intressera sig för sportfiske.

Konstled Borgafjäll-Saxnäs

Konstled Borgafjäll-Saxnäs är ett projekt med syfte att bland annat utveckla konstleden till ett intressant turistmål.

Storumans fotoarkiv

Storumans fotoarkiv är ett projekt med syfte att tillvarata och tillgängliggöra de historiska samlingar som finns på bygden.

Grytsjö Fäbod

I projektet vill man genomföra en ordentlig renovering av fäboden, där syftet är att förvalta och bevara en unik kulturmiljö.

PUA – Proffessionalisering av Unga Artister

Projektet är en förstudie som ska undersöka möjligheterna för ungdomar i inlandet som vill satsa på en karriär som artist.

PUA – Professionella Unga Artister

Projektet ska verka för att professionalisera unga artister så de får uppdrag, samt skapar en tradition där arrangörer väljer lokala förmågor.

RuralFlow Åsele

Rural Flow Åsele är ett projekt som syftar till att ta fram förutsättningar för att förbättra dialogen/kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och kommuninvånare.

Get Out

Get Out är ett projekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att bland annat öka tillgängligheten till fisket i Gargnäs.