Strategins framtagning

Landsbygdsutveckling genom Leader

Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen.

Det lokala perspektivet i fokus

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Deltagande, arbetsgång och representation

Under maj 2021 har vi arrangerat totalt 6 workshops, där engagerade deltagare från hela vårt område har fått vara med och diskuterat vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i vårt område. Det som har tagits fram under dessa workshops kommer att ligga som grund för vårt strategiskrivande. Som komplettering har vi haft ute en enkät där möjlighet att svara på samma frågor som under workshopen, har funnits.

Under sommaren 2021 har strategin legat ute för en frivillig remiss, där ni alla har haft möjligheten att ta del av strategin och komma med värdefulla synpunkter.

Sammanlagt har ca 230 personer deltagit våra digitala utvecklingsträffar samt enkäten.

Under hösten 2021 arbetade vi mycket med att sammanställa alla svar vi fått in efter den frivilliga remissen för att se vad som skulle implementeras i strategin. Vi jobbade även med att skriva de sista kapitlen som handlar om driften, partnerskapet och utvärdering samt fastställer våra indikatorer.
Den 23 september bjöd vi in kommunerna i vårt område till ett gemensamt möte för att gå igenom strategin i sin helhet. Det är otroligt viktigt för oss att ha med oss kommunerna i detta arbete, då de utgör viktiga parter i vårt område.
Den 29 september bjöd vi in de organisationer som ingår i vårt kommande partnerskap till en digital konferens för ett slutseminarier i form av en remisskonferens.

12 oktober 2021 skickade vi in vår utvecklingsstrategi till Jordbruksverket och gick därmed i mål med första etappen i strategiskrivningsprocessen.

I början av juni 2022 blev vår ansökan om att bilda leaderområde prioriterad. En urvalkommitté har beslutat om poängsättning för varje lokal utvecklingsstrategi. De har använt urvalskriterier framtagna av Jordbruksverket. Jordbruksverket har fördelat budgeten till varje prioriterat leaderområde. Budgetfördelning har skett utifrån att vi vill uppnå mål och resultat, fokusera på kvalitet vid genomförandet av Leader och ha Leader rikstäckande.

Den 14 oktober 2022 skickade vi in kompletteringen av vår strategi tillsammans med ansökan om att starta leaderområde till Jordbruksverket.