Vår strategi

En strategi som främjar lokal landsbygdsutveckling genom leadermetoden. Tillgången till naturen och enastående naturupplevelser är både en styrka och en ständig utvecklingsmöjlighet för hela området.

Strategins framtagning

Ett område som präglas av drivkraft, samarbete, gemenskap, frihet och trygghet.

Under 2021 har Leader Lappland arbetat med att utveckla strategin tillsammans med styrelsen och engagerade deltagare från olika sektorer i våra åtta kommuner. Genom digitala möten och enkäter har vi samlat in insikter från ungefär 230 personers åsikter, inklusive företagare, ungdomar och tjänstemän. Strategin har fokuserat på samarbete och inkludering, samt lagt betoningen på områdets resurser och positiva potential. Processen har kännetecknats av öppenhet, inkludering och anpassning efter områdets specifika behov och utmaningar.

Vi har sett områdets möjligheter att utvecklas och hur viktigt det är med en balanserad livsstil och hälsa. Närmiljöns natur och olika företag ger en stabil grund för att stärka lokala, småskaliga och hållbara projekt. Dessutom gynnar detta näringsliv och engagemang på lokal nivå. Vi har skapat tre mål baserade på behov och möjligheter, som bygger på samarbete och kommer att leda oss mot vår vision.

Vår vision 2023-2027

Med kraft tillsammans skapar vi utveckling och ett liv i balans
– helt enkelt en plats att längta till!

Våra tre mål

Stärka och utveckla ett attraktivt område där människor lever hållbart och i balans

För att behålla nuvarande invånare och skapa möjligheter för ökad inflyttning, krävs tydliga målsättningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande. Dessutom kan vi genom att utnyttja den potential som lokala lösningar, digital teknik, kultur och natur erbjuder, skapa en grund för en hållbar livsmiljö. Platsen har förmågan att locka människor från hela världen, både för att trivas med att bo och besöka.

Stärka och utveckla den lokala företagsamheten

För att möta områdets utmaningar krävs aktivt samarbete, delning av kunskap och ömsesidig interaktion. Vi måste även gemensamt stärka platser som främjar inkluderande och jämställd företagsamhet för att gynna mångfald. Dessutom har ökad stimulans för företagsamhet i området en viktig roll för att uppnå ökad självförsörjning och ett mer balanserat näringsliv. Småskaliga initiativ, cirkulära modeller och lokal produktion blir betydelsefulla inom det existerande ekosystemet där företagen agerar.

Stärka och utveckla det ideella engagemanget

Många engagerade människor i området deltar ideellt och bidrar aktivt till positiv utveckling. Samtidigt behöver vi stödja och uppmuntra dessa individer. Genom att öka engagemanget bland medborgare skapas en möjlighet, särskilt för de som inte aktivt deltar i föreningslivet idag, som ungdomar och utrikesfödda. En förstärkning av den ideella sektorn skulle därmed kunna realiseras. Dessutom skulle detta ge fler människor chansen att påverka sin fritid och aktivt delta i samhällsutvecklingen.

Våra insatsområden

Vi har identifierat fyra specifika områden som vi fokuserar på, vilka vi kallar insatsområden. Dessa områden utgör centrala verktyg i strategin och definierar var utvecklingsinsatser ska äga rum för att uppfylla strategins mål.

Leaderstöd kommer att kunna erbjudas för utvecklingsprojekt under perioden 2023-2027. Varje stöttat projekt utgör en viktig pusselbit för att nå våra mål. Dessutom måste alla utvecklingsprojekt genomföras inom något av de fyra insatsområdena för att effektivt bidra till uppfyllandet av strategins övergripande mål.

Styrelsen använder sedan framtagna utvärderingskriterier för att bedöma vilka projekt som bäst bidrar till våra mål och strävanden. 

Attraktiv och hållbar boenderegion

Inom detta specifika insatsområde inkluderas utvecklingsprojekt som aktivt bidrar till att förbättra vår regions attraktivitet och hållbarhet. Dessa projekt omfattar både fysiska och mentala miljöer samt tar dessutom hänsyn till olika aspekter av miljömässig hållbarhet. I detta arbete samarbetar vi med olika aktörer och involverar samhället för att skapa en mer inkluderande och framåtblickande gemenskap.

För att ge några exempel kan det handla om följande:

 1. Projekt för gemenskapsbyggande park: Utveckla en park där människor kan mötas, delta i aktiviteter och stärka samhörigheten. Det skapar en balanserad livsmiljö och ökar välbefinnandet.

 2. Kultur- och fritidsutbud för alla: Organisera mångsidiga kultur- och fritidsaktiviteter som lockar invånare och besökare. Ett levande fritids- och kulturliv stärker attraktionskraften och förbättrar folkhälsan.

 3. Besöksattraktioner för platsens charm: Utveckla nya besöksmål och sevärdheter som lockar både lokalbefolkningen och turister. Det stärker platsens ekonomi och attraktionskraft.

Insatsområdet är direkt sammankopplat med följande globala mål:

Hållbar utveckling

Inom detta insatsområde inkluderas projekt som aktivt strävar efter att forma en intelligent landsbygd. Här diskuteras konceptet förstärkt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Dessutom tillämpar vi cirkulära ekonomiska modeller. Vi betonar även vikten av att framhäva lokala resurser och stimulera lokal produktion.

För att ge några exempel kan det handla om följande:

 1. Hållbarhetsmässa och workshops: Anordna årliga mässor och workshops om hållbar konsumtion, återvinning och gröna innovationer. Det stödjer ekonomisk tillväxt och miljöskydd.

 2. Naturskydds- och restaureringsprojekt: Starta projekt för att bevara och återställa den lokala biologiska mångfalden genom exempelvis skogsförbättringar och hotade arter. Det främjar ekosystemets välmående och naturvärden.

 3. Hållbar stadsplanering för framtiden: Utveckla en stadsplaneringsstrategi som inkluderar grönområden, förnybar energi och hållbar resursanvändning. Projektet involverar samhället, minskar klimatpåverkan och främjar långsiktig hållbarhet.

Insatsområdet är direkt sammankopplat med följande globala mål:

Stärkta människor och sociala miljöer

Inom detta specifika insatsområde tar utvecklingsprojekt aktivt ansträngningar för att stärka människors fysiska och psykiska välbefinnande. Här sätter vi fokus på att adressera frågor relaterade till HBTQI, intersektionalitet, integration, mångfald och främjande av en inkluderande samt accepterande attityd.

För att ge några exempel kan det handla om följande:

 1. Inkluderande HBTQI-utbildning: Genomför utbildningsprogram och workshops för att öka förståelse och acceptans för HBTQI-frågor. Det främjar inkludering och rättvisa.

 2. Mentalt välmående och självvård: Skapa program som förbättrar människors mentala och fysiska välmående genom workshops och aktiviteter. Det skapar en attraktiv livsmiljö och förbättrar välbefinnandet.

 3. Ungdomsengagemang och inkludering: Starta en plattform där unga kan engagera sig i samhällsutvecklingen och påverka frågor. Det ger unga möjlighet att delta och engagera sig.

Insatsområdet är direkt sammankopplat med följande globala mål:

Samverkan och nya nätverk mellan lokala företag

Inom detta område sätter vi särskilt fokus på att utveckla innovativa samarbeten på lokal nivå. Genom att använda smarta strategier strävar vi efter att etablera nätverk och skapa kluster av små företag. På detta vis stimulerar vi gemensam utveckling och främjar innovation. Vi är övertygade om att ideellt engagemang samt deltagande från privatpersoner spelar en avgörande roll. Dessa insatser visar sig särskilt givande när de inkluderar flera byar och/eller kommuner.

För att ge några exempel kan det handla om följande:

 1. Företagskluster för innovation: Starta ett nätverk där lokala företag samarbetar om att utveckla nya innovativa lösningar inom ett specifikt område. Det främjar samverkan och skapar förutsättningar för tillväxt.

 2. Regionalt affärsnätverk för kreativa branscher: Organisera ett nätverk för företag inom kreativa branscher över kommungränserna. Det skapar nya samarbetsmöjligheter och främjar branschens tillväxt.

 3. Ungdoms-entreprenörsskap: Utveckla en plattform där unga entreprenörer kan samarbeta, utbyta idéer och driva projekt. Det skapar nya nätverk och stärker entreprenörskap bland unga.

Insatsområdet är direkt sammankopplat med följande globala mål: