Vår utvecklingsstrategi

Leader-föreningen Lappland 2020 har genomfört lokalt ledd utveckling 2016–2022 och har utarbetat en kommande strategi. Strategin för Leader Lappland kommunerna Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens län samt Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner i Västerbottens län.

Området präglas av drivkraft, samarbete, gemenskap, frihet och trygghet. I området finns stor potential till utveckling och att ha ett liv i balans med god hälsa. Närheten, naturen och det rika och varierade näringslivet skapar grund att bygga vidare på det lokala, småskaliga och hållbara samt stimulerar den lokala företagsamheten och ideella engagemanget. Utifrån de behov och möjligheter som identifierats i strategiarbetet har tre målsättningar utarbetats. Dessa utgår ifrån trepartnerskapet och ska hjälpa oss att nå vår vision.

Den vision som skapats för Leader Lappland är:

Leader Lappland – Med kraft tillsammans skapar vi utveckling och ett liv i balans – helt enkelt en plats att längta till!

Våra tre mål är:

  1. Stärka och utveckla ett attraktivt område där människor lever hållbart och i balans
  1. Stärka och utveckla den lokala företagsamheten
  1. Stärka och utveckla det ideella engagemanget 

Våra insatsområden

Insatsområde 1
Attraktiv och hållbar boenderegion

Inom detta insatsområde ryms utvecklingsprojekt som arbetar för att utveckla och anpassa fysiska miljöer och mötesplatser så att dessa blir mer attraktiva och tillgängliga. Man kan även nyttja möjligheterna med digital teknik för distansoberoende lösningar, service och inkluderande mötesplatser. Vidare stöds även insatser som utvecklar aktivitetsutbudet inom kultur och fritid med särskild vikt på inkludering av målgruppen barn och ungdomar. Utvecklingsprojekt som stödjer hälsofrämjande aktiviteter är av stor betydelse för en attraktiv boenderegion.

Insatsområde 2
Hållbar utveckling

En smart landsbygd och stärkt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan åstadkommas genom att nyttja möjligheterna som finns i samarbeten som tar avstamp i cirkulära ekonomiska modeller och genom att lyfta lokala resurser, lokal produktion och hög förädlingsgrad. En stor potential finns också i att involvera omgivande aktörer i byar, samhällen och städer i regionerna och nyttja de möjligheter som uppstår i regionernas industriinvesteringar. Det är också viktigt att skapa förutsättningar för och stärka områdets alla näringar utifrån att minska det ekologiska fotavtrycket.

Insatsområde 3
Stärkta människor och sociala miljöer

Inom detta insatsområde ryms utvecklingsprojekt som arbetar för att stärka människors fysiska och psykiska välbefinnande. Här adresserar vi frågor kring HBTQI, intersektionalitet, integration, mångfald och accepterande förhållningssätt. Likaså ses ungas delaktighet och inkludering samt utveckling av mötesplatser för ungdomar som viktiga. Det finns också en stor potential i att utveckla ett långsiktigt hållbart föreningsliv som möter samtidens behov och som öppnar upp för nya eller bevarade former för ideellt engagemang och som i högre grad inkluderar unga, utrikesfödda samt ursprungsbefolkningen.

Insatsområde 4
Samverkan och nya nätverk mellan lokala företag

En styrka i området som återkommande har beskrivits är det samarbete och samverkan som sker mellan alla sektorer och mellan kommuner. Det är viktigt att vidareutveckla detta då den lokala samarbetsförmågan ses som en smart grund för en hållbar utveckling av sina bygder och för jobb och service.

Nyskapande lokala samarbeten, smarta strategier, nätverk och kluster av små företag, ideella krafter och privatpersoner är viktiga för gemensam utveckling och innovation. Särskilt positivt är insatser som involverar flera byar och/eller kommuner.