8 Årstiderna

I den samiska kulturen har klimatet och årstiderna alltid spelat en viktig roll. Det samiska renskötselåret kan beskrivas utifrån de åtta årstider som finns i det samiska språket.

Om projektet

I destinationen Kittelfjäll har samebyn sina vinter- och sommarbetesområden, och under hösten eller vårvintern sker flytt av renar. Vid vissa perioder är det särskilt viktigt att renarna får ha lugn och ro, särskilt vid kalvningsperioder och liknande.

Med ett ökat antal besökare som vistas i destinationen under året, uppstår nya rörelsemönster när besökarna rör sig i områden där renskötsel pågår. Till exempel, under vårvintern stängs skotertrafiken ner under vissa perioder för att inte störa renarna, men vissa besökare kan ändå gå på tur med skidor. Detta skapar ibland konflikter mellan besökare och näringen, där besökarna inte alltid har förståelse för renens behov.

Vi tror att dessa konflikter ofta beror på okunskap bland våra besökare, som inte är bekanta med vår lokala natur och kultur samt inte förstår renens rörelsemönster eller en renskötares vardag. De kanske inte vet att vår lokala sameby har sina renar i vissa delar av området under vissa perioder, och de är inte medvetna om renarnas behov av avskildhet vid kalvning. Detta kan leda till missförstånd och diskussioner om varför besökarna inte kan röra sig fritt i området.

Vi har haft en dialog med Vilhelmina Norra sameby och i samråd identifierat ett behov av att öka kunskap och förståelse för näringen i området. Vi vill därför bygga upp informationsmaterial runt de 8 årstiderna som berättar om en renskötares vardag och liv, samt de olika årstiderna och vad som händer under den årstiden i renskötseln. 

Ur Projektansökan

”Långsiktiga mål är att projektet ska ha bidragit till att ha spridit samt ökat kunskapen och förståelsen för allemansrätten, lokal kultur och natur samt medvetenheten om friluftslivets värde till såväl besökare som fritidshusägare i området.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
sprida kunskap och en ökad förståelse för renskötseln samt att uppmärksamma allemansrätten.

Målet med projektet är att:
skapa filmer med intervjuer av renskötare och marknadsföra det skapade materialet.

Om projektet

Projektperiod
2021 – 2022

Projektägare
Destination Kittelfjäll ekonomisk förening

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
101 000 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
67 670 kronor

Total finansiering
33 330 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 39 600 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden