Söka projektstöd

Är det dags att formulera en ansökan och söka projektstöd? Härligt! Vi på utvecklingskontoret finns med under processen, både med råd och feedback.

Att söka projektstöd

Börja alltid med att kontakta utvecklingskontoret när du överväger att ansöka om stöd. Vi står redo att hjälpa dig att komma igång och finns vid din sida under hela processen. För att få stöd från Leader Lappland måste din projektidé passa in i våra områden och strategi. Stegen ”Så går det till” och ”Testa din idé” kan vara användbara för att göra ansökningsprocessen smidigare.

Innan du börjar fylla i Jordbruksverkets system, är det smart att förbereda din ansökan och använda vårt frågedokument. Den är även enkel att dela detta med oss på utvecklingskontoret för återkoppling.

Bra att veta

  • Endast föreningar, företag och organisationer kan ansöka om projektstöd. Stöd ges inte till privatpersoner.
  • Vi tillhandahåller stöd som täcker 100 % av stödberättigade utgifter för projekt med tydlig allmännytta. Samtidigt behöver du kunna presentera 20% egen likviditet för att framföra projektet till dess avslut.
  • Projektet måste innefatta ideella resurser.
  • Om du ansöker om stöd för ett projekt som huvudsakligen gynnar dig själv, klassificeras det som ”Projektstöd till företag”. Vid projektstöd till företag kan du få upp till 70% stöd men max 200 000 kronor. ”

Tänk på den röda tråden!

Att söka projektstöd, steg för steg

STEG 1 – Fullmakt

För att företräda den organisation som ska vara projektägare i systemet, behöver du en fullmakt. Ansök om den med en formell blankett. Skriv ut, fyll i och underteckna blanketten som behörig firmatecknare. Därefter skickar du fullmakten tillsammans med ett intyg på vem som är firmatecknare till Jordbruksverket på följande adress:

Jordbruksverket
Djurregisterenheten
826 84 Söderhamn

Varje fullmakt är personlig. Behöriga firmatecknare kan dela ut flera fullmakter. Jordbruksverket brukar vanligtvis godkänna fullmakten inom 1-2 veckor och skickar en bekräftelse per brev. När fullmakten är godkänd, kopplar systemet ditt personnummer till den aktuella föreningen automatiskt när du loggar in med din personliga e-legitimation.

STEG 2 – Logga in i e-tjänsten

För att skicka din ansökan, börjar du med att logga in på Mina Sidor på Jordbruksverkets hemsida med ditt bank-id. Direkt efter inloggning väljer du om du representerar dig själv eller någon annan, som ditt bolag eller en kund. Eftersom privatpersoner inte kan ansöka om leaderstöd, väljer du alternativet ”en kund, ditt bolag eller någon annan”. När din fullmakt har blivit godkänd, syns föreningen, företaget eller organisationen du representerar här.

När du är inloggad ser du en meny på vänster sida. Där väljer du ”e-tjänster inom mina sidor” och sedan ”företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar”. Klicka sedan på knappen ”Starta tjänsten”. (Här kan du också söka utbetalning när du har fått ett beslut om stöd.)

STEG 3 – Fyll i din ansökan

När du är inloggad i ansökningssystemet, ser du två alternativ: du kan antingen välja att skapa en ny ansökan om stöd eller ansöka om en utbetalning (klicka här när projektet är igång och du vill ansöka om förskott, delutbetalning eller slututbetalning).

I detta steg ska vi skapa en ny ansökan.

E-tjänsten är uppdelad i 10 steg. Du behöver inte fylla i hela ansökan på en gång. Du kan pausa och återkomma senare för att slutföra den. Tänk på att spara regelbundet när du arbetar i systemet för att undvika att förlora ditt arbete. Rubrikerna för stegen visas i menyn till vänster, och varje steg har dessutom underrubriker. Så snart du har gått igenom de första fem stegen, som inkluderar namnet på ansökan och insatsområdet, kan du navigera fram och tillbaka i ansökan. De första stegen är kritiska för att säkerställa att du får relevanta frågor i ansökan om stöd.

Börja med att välja ett namn för ditt projekt. Namnet kommer att användas i all projektrelaterad presentation, så välj ett kort och beskrivande namn.

STEG 4 – Välj stöd och inriktning

När du ska välja stödform ska du scrolla ner lite på sidan. Där hittar du ”Lokalt ledd utveckling genom Leader”. Klicka på den. För den aktuella programperioden, välj ”Stöd inom Leader – lokalt ledd utveckling 2023–2027”, vilket är namnet på den pågående programperioden.

Därefter ska du bestämma inriktningen för din ansökan. Om du är osäker, tveka inte att kontakta kontoret för hjälp. Detta val påverkar vilka frågor som kommer att visas i din ansökan och det är avgörande att det är korrekt. Annars kan du tvingas göra om hela din ansökan.

Klicka på + -tecknet för att öppna en lista med alla Leader-områden i Sverige. Fortsätt sedan att bläddra ner och välj Leader Lappland 2030.

Börja med att välja projektstöd.

Därefter kan du välja att ansöka om projektstöd för en förstudie eller genomförandeprojekt.

Inom båda dessa alternativ finns det fyra inriktningar, som representerar de insatsområden vi arbetar med under denna programperiod. Välj rätt insatsområde utifrån dialogen du har haft med utvecklingskontoret. Återigen, detta val är väsentligt för att få rätt frågor i din ansökan.

Observera att du endast ska välja en (1) inriktning!

STEG 5 – Skriva ansökan

Efter att du har valt inriktning i steg 4, kommer frågorna som rör det du söker stöd för och hur du planerar att genomföra projektet. Om du har använt vår mall kan du nu enkelt klippa och klistra.

Kom ihåg att både handläggningen från utvecklingskontoret och bedömningen från styrelsen grundas på det som beskrivs i ansökan. Det är därför viktigt att du noggrant och detaljerat beskriver varje aspekt av ansökan. Detta ökar dina möjligheter till en smidig handläggning och positiv bedömning.

STEG 6 – Utgifter och finansiering

I steg 7 av ansökan hittar du avsnittet ”Utgifter och finansiering”. Ta dig tid att noggrant tänka igenom projektets budget. Observera att endast kostnader som anges i budgeten är berättigade till ersättning.

En detaljerad budgetbilaga är obligatorisk för alla projekt. Ladda ner bilagan på din dator, fyll i den, spara den lokalt och ladda sedan upp den som en bilaga till din ansökan. Specificera dina utgifter, ge tydliga förklaringar, presentera beräkningar och bifoga relevanta underlag. Detta underlättar bedömningen av rimligheten i dina utgifter. Till exempel kan du bifoga offerter från olika leverantörer, prisjämförelser från internet eller referenser till leverantörers prislistor för de utgifter du har budgeterat.

Första frågan du behöver svara på i ansökan är om du är skyldig att redovisa moms för investeringen eller projektet. I allmänhet brukar projekten hos oss inte kräva momsredovisning eftersom de vanligtvis inte tillhandahåller varor eller tjänster på en öppen marknad mot betalning (det finns dock undantag). Vänligen notera att frågan gäller om du är skyldig att redovisa moms för projektet, inte för den organisation som ansöker om stöd.

Efter att du har svarat på denna fråga, ska du fylla i dina utgifter. Här ska du ange exakt samma utgifter som du tidigare har angett i budgetmallen.

När alla utgifter har lagts till, fortsätt med att fylla i finansieringen som motsvarar era utgifter.

Om ni har andra former av finansiering i projektet, till exempel om en kommun bidrar med medel eller om ni har privata medel, lägger ni in detta här. Annars väljer ni stöd och anger samma summa som ni har på utgifterna.

STEG 7 – Bilagor till ansökan

Det är möjligt att ladda upp bilagor till ansökan, men det är viktigt att förstå att dessa bilagor inte ersätter grundläggande svar på frågorna i ansökningssystemet.

Vi har tidigare betonat att budgetmallen är den enda obligatoriska bilagan.

Här har du även möjlighet att ladda upp en aktivitetsplan. Det är en översikt över de aktiviteter som ska leda till att projektet uppnår sina mål. I aktivitetsplanen beskriver du dessa aktiviteter i detalj och anger när de kommer att genomföras. Mallen är avsedd som stöd för både planeringen och budgetmallen. Den ger en tydlig bild av projektets innehåll och tidsramar. Här kan ni även visa hur ni har beräknat faktorer som antal arbetstimmar, sträckor eller deltagare i projektet.

Andra bilagor som kan vara bra att ladda upp är:

  • Eventuella offerter
  • Dokument som redogör för firmatecknare
  • Fullmakten
  • Andra avtal som kan behövas för att genomföra projektet (kan tex vara markupplåtelseavtal eller liknande)

TIPS!

Samverkan
Projekt med bred samverkan lever ofta längre även efter projektets slut, ger mer ringar på vattnet och starkare effekt. Fundera vilka organisationer som kan göra projektet starkare och beskriv tydligt hur ni samverkar med andra aktörer i området.

Lokal förankring
Se till att de som berörs av ert projekt är införstådda med det ni vill göra. Det blir sällan bra eller effektivt att sätta igång med aktiviteter som inte är efterfrågade eller behövda.

Horisontella mål (jämställdhet, ungas delaktighet, icke-diskriminering, hållbarhet)
Projekt som satsar på att aktivt arbeta med dessa frågor premieras vid urval. Projekt som vill skapa fler aktiviteter för unga? Ha med ungdomar i projektgruppen! Projekt som vill bygga natur- och kulturstig? Fundera hur alla intresserade målgrupper kan inkluderas, anpassa underlag till rullstolsburna, sätt upp olika informationsskyltar för barn och vuxna etc.

Vad händer efter min ansökan har skickats in?

När din ansökan är inskickad, kommer den att granskas och behandlas av en av styrelsen utsedd beredningsgrupp. De kommer bland annat att kolla på ert mål och syfte, er förankring och er samverkan med andra.

Anser beredningsgruppen att ansökan uppfyller alla krav går den vidare för beslut hos styrelsen.

Styrelsen för Leader Lappland kommer att utvärdera din ansökan och bedöma den enligt de fastställda urvalskriterierna.

Om ansökan får bifall

Har din projektansökan blivit godkänd av styrelsen, tar utvecklingskontoret hand om din ansökan. Ibland kan det krävas vissa kompletteringar som du behöver skicka in innan ärendet blir klart hos oss. När utvecklingskontoret avslutar sin hantering, skickar de det vidare till Jordbruksverket för deras behandling. Det är här det slutgiltiga beslutet tas.

Får du ett positivt beslut även från Jordbruksverket, är det dags att starta ditt projekt!

Krångligt att logga in och göra ansökan i systemet?

– Här kan du titta på instruktionsfilmen om hur man registrerar en projektansökan hos Jordbruksverket, gjord av Leader Östra Skåne!