En Levande Landsbygd

Med projektet vill vi visa på att det visst går och är möjligt att göra förändringar där man bor, verkar och lever. Att visa på att ingen kan göra allt men alla kan göra något, att det går att förverkliga sina drömmar.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
stärka känslan av att kunna påverka sin landsbygd och skapa en känsla av hopp och en vilja att förändra sin bygd.

Målet med projektet är att:
– Genomföra 2 evenemang
– Ta fram minst 40 filmer som används under evenemanget och för framtida insatser, bland annat för spridning i sociala medier.
– Skapa nya nätverk
– Inkludera ungdomar i framtagandet av filmer samt deltagande i minst ett evenemang.

Om projektet

Vi vill under det kommande 1,5 åren skapa fler filmer av aktiviteter som bidragit till en förändring inom området. Dessa filmer ska visa på att om man vill så går det. Trots att det kan kännas svårt så är det möjligt att nå en del av sin dröm, eller i bästa fall hela! Att visa på den mångfacetterade palett som bidrar till bilden av våra landsbygder inom Leader Lappland 2020.

Det är viktigt här att kunna belysa olika näringar, aktiviteter, mötesplatser m.m. Alla filmer som produceras ska passera genom en arbetsgrupp där ungdomar ska ingå för att vi ska kunna få med ungdomsperspektivet i alla moment.

Vi vill även genomföra ett nytt kvällsevenemang där vi ska ha mer fokus på utbyte av erfarenheter, mingel och samtal kring möjliggörande aktiviteter. Till denna kväll vill vi även bjuda in olika finansiärer och offentliga aktörer för att visa på just möjligheten!

Ur projektansökan

”Leader Lappland 2020 har under en längre period varit drabbade av utflyttning och behöver vända trenden. Vi ser att det är viktigt att arbeta med attityder och demokratiprocesser för att kunna vända trenden. Att kunna visa på att det är de som bor och lever på landsbygden som är de som både är ambassadörer och de som kan förändra sin egen situation.”
 
 

Om projektet

Projektperiod
2019-2022

Projektägare
Leader Lappland 2020

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
1 140 577 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
561 777 kronor

Total finansiering
1 702 354 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 115 500 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden