Projektlogik

Att föra över en fantastisk idé till papper kan ibland vara en utmaning. Nedan följer tips baserade på The Logical Framework Approach (LFA), en etablerad metod sedan 60-talet och rekommenderad av bland annat EU under flera programperioder.

PROJEKTLOGIK – hur skapar vi ett logiskt projekt?

Den röda tråden

För att göra ett projekt begripligt och logiskt behövs en klar och tydlig riktning genom hela projektet. Genom att följa stegen i LFA-metoden när du skriver din projektansökan blir det enklare att inkludera denna genomgående riktning i din text.

Tänk dig ett projekt där målet är att skapa en grön oas mitt i staden för att främja samhällshälsan. Här skulle den röda tråden vara människors välbefinnande och hållbarhet. Genom varje steg i projektet, från planering och design till anläggning och underhåll, skulle fokus vara att stärka kopplingen mellan stadsmiljö och hälsa. Detta ger projektet en stark och begriplig riktning, där varje del stödjer och förenar sig med det övergripande målet.

Här nedan följer ännu ett exempel som visar hur ett projekt kan ha en tydlig genomgående riktning:

För att bättre förstå vad ett projekt går ut på, kan det vara till hjälp med en tydlig metod. Olika termer används ofta, men de betyder i grund och botten samma sak: Förändringsteori, Theory of change och Projektlogik.

En viktig sak att undvika är att börja med aktiviteterna och sedan försöka förklara varför. Istället är det klokare att börja med att förstå vad du faktiskt vill uppnå.

LFA metoden bygger på nio olika steg:

Omvärldsanalys

För att göra frågan tydligare är det viktigt att identifiera dess omgivning och de processer som påverkar den. Det kan också vara bra att undersöka om det finns politiska beslut som kan påverka frågan. Att samla information om bakgrunden är viktigt för att förstå vad som redan görs inom projektområdet eller sektorn. Både kommunen, andra myndigheter och organisationer kan ha nyttiga insikter att dela med sig av. Det är också betydelsefullt att dra nytta av tidigare lärdomar och undvika att göra om det som redan gjorts.

Intresseanalys

En central del av att planera ett projekt är att identifiera de som är intresserade av att projektet genomförs, och att inkludera dem i planeringen. Det är extra viktigt att särskilt fokusera på målgruppen som en viktig intressent, samt involvera andra relevanta personer som projektägare, myndigheter, experter och arbetsgivare. Det är klokt att tänka brett och inkludera en mångfald av personer med olika kompetenser för att se till att projektet blir så effektivt som möjligt.

Problemanalys

Börja med att tydligt definiera det huvudproblem som du vill lösa eller bidra till att lösa. Därefter är det viktigt att du kartlägger både orsakerna till och konsekvenserna av detta huvudproblem. Detta hjälper dig att förstå varför projektet är nödvändigt.

För att ge din problemlösning en klar struktur kan du använda dig av ett problemträd. Genom detta verktyg kan du identifiera de olika horisontella aspekterna och eventuellt avgöra om det är nödvändigt att begränsa problemområdet.

Så sammanfattningsvis är processen:

  1. Fastställa huvudproblemet som du vill lösa eller bidra till att lösa.
  2. Identifiera orsakerna till och effekterna av huvudproblemet.
  3. Förstå varför projektet behövs.
  4. Bygga ett rimligt problemträd för att identifiera horisontella kriterier och eventuellt avgränsa problemet.
Målanalys

Vad är det huvudsakliga målet med projektet? Det är avgörande att definiera målet så tydligt som möjligt. När detta är klart kan du identifiera mindre delmål som tar itu med problemets orsaker och övergripande mål. För att strukturera målen kan du använda dig av ett målträd som speglar problemets natur.

När du sedan inkluderar eventuella horisontella kriterier i din planering, måste du först förstå vad dessa är. Horisontella kriterier är faktorer som påverkar projektet men inte är direkt kopplade till dess kärna. Exempelvis kan det innefatta regler och riktlinjer som måste följas eller ekonomiska begränsningar. För att införliva horisontella kriterier måste du identifiera dem och sedan ta hänsyn till dem när du formulerar dina mål och aktiviteter.

Det är även väsentligt att skilja mellan mål och aktiviteter. Mål beskriver vad du önskar uppnå, medan aktiviteter representerar de åtgärder som krävs för att nå målen. När dina mål är klara, kan du sedan fastställa vilka aktiviteter som krävs för att förverkliga dem.

Så, sammanfattningsvis, processen kommer att vara:

  1. Avgränsa huvudmålet för projektet.
  2. Identifiera delmål som tar hand om problemorsakerna och de övergripande målen.
  3. Presentera målen i form av ett realistiskt målträd.
  4. Planera in horisontella kriterier genom att identifiera dem och ta hänsyn till dem när du utformar mål och aktiviteter.
  5. Skilj mellan mål och aktiviteter för att bättre kunna uppnå dina mål.
Aktivitetsplanering

För att organisera projektaktiviteter är det avgörande att särskilja mellan mål och aktiviteter. Aktiviteterna fungerar som verktyg för att uppnå målen, och det är nödvändigt med en tydlig och logisk koppling mellan dem. Värt att notera är att aktiviteterna inte i sig utgör målet; de svarar på HUR projektet ska nå sina mål.

Ta reda på om det finns horisontella kriterier att ta hänsyn till, såsom bestämmelser och begränsningar i budget.

Resursplanering

För att genomföra vårt planerade projekt, måste vi först lista vilka resurser som krävs. Det kan innefatta personal, externa tjänster, lokaler, utrustning, resor och nödvändig kompetens. För att skapa en tydlig resursplan är det nödvändigt att klargöra vilka som har ansvaret för vilka resurser.

För att undvika att glömma viktiga resurser, är det bra att ta hänsyn till tidigare projekt och överväga vilka resurser som var avgörande för deras framgång. Det kan också vara värdefullt att tänka kreativt och undersöka om det finns andra resurser som kan vara till nytta för vårt projekt.

Genom att utarbeta en detaljerad och realistisk resursplan, kan vi försäkra oss om att projektet har tillräckliga resurser för att nå sina mål på ett effektivt sätt.

Indikatorer

För att du ska kunna mäta framsteg och säkerställa att du når dina huvudmål och delmål behöver du sätta relevanta indikatorer. Dessa indikatorer ska ge dig en tydlig och mätbar bild av hur du ligger till i förhållande till dina mål.

Genom att ha tydliga och mätbara indikatorer kan du se till att du håller dig på rätt kurs och identifiera eventuella områden som behöver förbättras för att nå dina mål.

Riskanalys

För att hantera risker som kan påverka måluppfyllelsen är det viktigt att genomföra en noggrann riskanalys som identifierar både interna och externa risker. Genom att identifiera vilka faktorer som kan påverkas och vilka som inte kan påverkas kan man skapa en åtgärdslista för att hantera riskerna och minimera dess påverkan på projektet.

En viktig del av riskanalysen är att konkretisera vem som ansvarar för att genomföra de olika åtgärderna för att undvika att något faller mellan stolarna. Genom att göra riskanalysen i tid och tillsammans kan man undvika problem senare i processen.

Det är vanligt att riskanalysen inte är fullt utvecklad, men det är viktigt att genomföra den för att skapa handlingskraft och säkerställa ett framgångsrikt genomförande av projektet.

Antaganden/förutsättningar

Yttre faktorer och förutsättningar som inte går (eller är mycket svåra) att påverka

Ex:

 • EU-stöd eller annat (finansiering) är en förutsättning.
 • En viss arbetsmarknadsmarknadsåtgärd som förutsättning för måluppfyllelse av projektet.
 • Lagar och regler omöjliggör
 • Förankring som säkerställer implementering.
 • Vad har intressenterna sagt?

Använd dig gärna av problemträdet när du gör din problemanalys!

Tryck på bilden för att öppna en ifyllningsbar version.

Använd dig gärna av målträdet när du gör din målanalys!

Tryck på bilden för att öppna en ifyllningsbar version.