Hur bedömer man projekten?

– Projekten bedöms med hjälp av dessa urvalskriterier

För att bedöma en ansökan som komplett måste den innehålla flera viktiga delar. En välutformad projektbeskrivning utgör en av dessa delar, tillsammans med en detaljerad budget och dokumentation som förklarar hur man har uppskattat kostnaderna.

Beroende på projektets natur kan det även vara nödvändigt att inkludera kartor, erhålla tillstånd från markägare och samla andra relevanta dokument. Genom att se till att alla dessa delar finns med i ansökan ökar chanserna för godkännande och att erhålla nödvändigt stöd för att genomföra projektet.

Villkor, urvalskriterier och poängsättning

Styrelsen använder målen och insatsområdena i utvecklingsstrategin som vägledning för att fastställa projektens prioritering. Dessa mål och insatsområden omsätts sedan till urvalskriterier som utgör grundvalen för styrelsens beslut. Vid varje ansökan granskar styrelsen noggrant ansökan enligt dessa kriterier och genomför en kollektiv bedömning genom att tilldela poäng. Efter bedömningen prioriteras projekten som når en poäng över en tydligt definierad gräns för godkännande.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att erhålla stöd?

Basvillkor

Man måste uppfylla samtliga basvillkor

Koppling till den lokala utvecklingsstrategin
För att få stöd från Leader Lappland måste ditt projekt knyta an till den lokala utvecklingsstrategin och gynna området. Visa tydligt i ansökan hur projektet passar in i strategin.

Välarbetad projektplan
Projektplanen ska vara lätt att följa och visa hur målen nås. Dessutom bör ansökan framhäva principerna om öppenhet och icke-diskriminering.

Förankring och/eller perspektiv från gräsrotsnivå
Förankra ditt projekt i samhället och involvera dem som påverkas.

Inkludering av ideella insatser
Inkludera ideella insatser, som ideellt arbete och/eller övriga ideella resurser till ditt projekt. De ideella insatserna ska motsvara minst 20% av det sökta beloppet.

Tydlig avgränsning från ordinarie verksamhet
Separera projektets aktiviteter från den sökande organisationens och samarbetsparters vanliga verksamhet. 

Fullständig ansökan
Det behöver vara en korrekt ifylld ansökan med en noggrann och tydligt beskriven budget. Om extern medfinansiering är aktuell bör det finnas en klar plan. Den sökande organisationen måste vara medveten om och ha en plan för att hantera eventuella nödvändiga tillstånd, intyg och/eller avtal. Eftersom samarbete är väsentligt bör en avsiktsförklaring finnas om projektet involverar flera samarbetsparter.

Undvikande av dubbel finansiering
Projektet kan inte ta emot övrigt ekonomiskt stöd från kommun, stat eller EU  under genomförandet.

Hantering och spridning av projektresultat
Ansökan måste även inkludera en beskrivning av hur projektresultaten ska hanteras. Det bör finnas en tydlig plan för hur projektverksamheten kommer att kommunicera och hur resultaten ska delas med andra aktörer utanför den egna organisationen.

Generella kriterier

För att ansökan ska gå vidare till den insatsspecifika bedömningen krävs att minst 250 poäng uppnås

Projektets målgrupp och deras nytta
Projektet inkluderar människor som det är riktat till på olika sätt, så de får fördelar av vad projektet gör.​

Samarbete i projektet
Projektet jobbar tillsammans med andra för att nå bra resultat tillsammans. Det kan betyda att man delar information eller gör saker tillsammans.

Genomförandekapacitet i projektet
Projektet har tillräcklig kapacitet för att genomföras med rätt kompetenser, erfarenheter och personella resurser. Det finns en tydlig fördelning av roller och ansvar samt tillräcklig finansiering för ekonomi och administration.

Rimligt stöd och budget i projektet
Projektet söker lagom mycket stöd så det passar med målet. Pengarna man behöver är rätt i förhållande till det som ska göras.

Bestående resultat och långsiktiga effekter i projektet
Projektet gör saker som kommer att hålla länge och ha bra effekter. Efter projektet kommer det att finnas planer för hur det fortsätter. Projekten som gör saker som håller länge är bra.

Nytänkande i projektet
Projektet gör saker på nya sätt, till exempel nya saker att göra, nya platser att vara på, nya sätt att göra saker, eller att använda det som redan finns på nya sätt.

Likabehandling, ickediskriminering och jämställdhet i projektet
Projektet främjar likabehandling, motverkar diskriminering och främjar jämställdhet genom att bekämpa ojämlik behandling baserad på kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tro, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Ungdomars intressen och deltagande i projektet
Projektansökan visar hur ungas intressen och deltagande integreras i genomförandet av projektet.

Om projektet har uppfyllt basvillkoren samt kravet för de generella kriterierna går ansökan vidare för bedömning inom de insatsspecifika kriterierna. Vilka kriterier som används, beror på inom vilket insatsområde du har sökt projekt inom.

Minst 250 poäng måste uppfyllas för bifall.

Insatsspecifika kriterier

Attraktiv och hållbar boenderegion

Projektet skapar eller utvecklar mötesplatser
Mötesplatser är viktiga för inkludering och gemenskap, vilket är faktorer som gynnar både attraktivitet och välmående, och stärker platsen.

Projektet ökar förutsättningarna för ett aktivt fritids- och kulturliv
Ett aktivt fritids- och kulturliv är något som efterfrågas och är en förutsättning för en attraktiv livsmiljö. Det bidrar även till folkhälsan och destinationsutvecklingen.

Projektet stärker/skapar besöksanledningar
Att öka utbudet av besöksmål gynnar både invånare, besökare och näringslivet, och bidrar till att platsen upplevs som attraktiv.

Projektet stärker det lokala samhället
Projektet bidrar till att öka delaktighet och inkludering i samhället.

Insatsspecifika kriterier

Hållbar utveckling

Bidrar till hållbar utveckling
Projektet främjar förstärkt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom att visa på ekonomisk tillväxt, hållbara städer och samhällen samt ansvarsfull konsumtion och produktion. Projektet har också en inriktning på att bidra till ett hållbart ekosystem och biologisk mångfald och att aktivt bekämpa klimatförändringar.​

Stärker det lokala samhället
Projektet ökar delaktighet och inkludering i samhället. Projektet fungerar som en positiv ambassadör för området och ökar medvetenheten om områdets styrkor samt dess rika natur- och kulturvärden. Detta gäller både för befintliga och framtida invånare i området samt för besökare.

Insatsspecifika kriterier

Stärkta människor och sociala miljöer

HBTQI-frågor
Projektet stärker förståelse, kunskap och acceptans för HBTQI-frågor och därigenom främjar det en mer inkluderande och rättvis samhällsutveckling.

Social hållbarhet
Genom att öka kompetensen och förbättra arbetet med fysiskt och/eller psykiskt välmående skapar projektet förutsättningar för en attraktiv livsmiljö samt ökar människors välmående.

Ungas delaktighet och inkludering
Projektet driver fram ungdomars engagemang i den lokala utvecklingen och ökar därmed deras möjligheter till delaktighet och inkludering i samhället.

Mångfald
Projektet engagerar personer med utländsk bakgrund och/eller ursprungsbefolkning och främjar därigenom mångfald och interkulturell förståelse.

Hållbart föreningsliv
Projektet strävar efter att utveckla ett långsiktigt hållbart föreningsliv som möter dagens behov och öppnar upp för nya former av ideellt engagemang. Detta gynnar både samhället och individerna.

Insatsspecifika kriterier

Samverkan och nya nätverk mellan lokala företag

Samarbete och samverkan
Projektet spelar en avgörande roll i att forma och främja samverkan samt skapa nya nätverk mellan företag inom det specifika området.

Kommunöverskridande samarbete
Projektet bidrar väsentligt till att utveckla och bygga upp samverkan samt skapa nya nätverk som sträcker sig bortom den egna kommunens gränser. Genom att engagera aktörer från olika kommuner har projektet möjlighet att bredda sitt perspektiv, vilket i sin tur bidrar till en mer långsiktig och hållbar utveckling på regional nivå.