Frågor & Svar

Här hittar du vanliga frågor och svar – både för dig som söker leaderstöd och för dig som driver ett leaderprojekt.

Att söka stöd

Vem kan söka leaderstöd?

Föreningar, företag, myndigheter och organisationer som främjar utvecklingen i ett leaderområde kan ansöka om stöd. Juridiska personer kan äga och söka stöd för ett projekt, medan privatpersoner inte kan söka stöd hos oss.

Vilket område ska jag söka i?

Leader Lappland 2030 finansierar endast projekt som invånare och verksamheter i vårt område genomför. Vårt Leaderområde omfattar sex kommuner i Västerbotten (Dorotea, Lycksele, Storuman, Sorsele, Vilhelmina och Åsele) samt två kommuner i Norrbotten (Arjeplog och Arvidsjaur).

Om du befinner dig i en annan kommun finns det andra Leaderområden som kan bevilja stöd. Du kan hitta information om vilka Leaderområden som finns i Sverige på www.leadersverige.se

Matchar din projektidé vår utvecklingsstrategi?
Leaderpengarna följer vår lokala utvecklingsstrategi som har tre övergripande mål:
  1. Stärka och utveckla ett attraktivt område där människor lever hållbart och i balans
  2. Stärka och utveckla den lokala företagsamheten
  3. Stärka och utveckla det ideella engagemanget

Strategin omfattar fyra olika insatsområden, och ditt projekt måste tydligt vara kopplat till något av dessa områden för att kunna få finansiering beviljad. LAG-styrelsen har möjlighet att bedöma endast ett projekt inom ett av insatsområdena. Vi rekommenderar att du går igenom strategin noggrant innan du påbörjar din ansökan.

Läs mer om vår strategi

Tänk igenom ekonomin redan nu

Kostnader i din budget

Endast de kostnader som du har angivit i din sökta och beviljade budget kan bli godkända vid en framtida ansökan om utbetalning. Därför är det viktigt att noggrant överväga de kostnadsposter som du inkluderar i din ansökan.

Likviditet – möjlighet att vänta på medel

Tänk på att alla beviljade medel betalas ut i efterhand. Därför är det viktigt att i förväg planera hur du kommer att ha resurser att täcka projektets kostnader medan du väntar på utbetalning. Du måste även visa att du har god egen likviditet inför Jordbruksverkets beslut. De sista 20% av det belopp du har sökt betalas ut när projektet har slutförts och redovisats.

Förskott

Det är möjligt att ansöka om förskott, dock endast tillgängligt för ideella och ekonomiska föreningar. Om du ansöker om förskott för en ekonomisk förening måste verksamheten som utförs vara av allmännyttig karaktär, och detta måste styrkas i föreningens stadgar.

Projektägaren kan som mest få 250 000 kr i förskott. Ta kontakt med utvecklingskontoret för mer information.

Hur mycket stöd kan du söka?

Vi samarbetar med den sökande organisationen för att ta fram en rimlig och realistisk budget grundad på de lokala behoven. Vi inleder diskussionen genom att lägga fokus på vilka behov som existerar och vilka fördelar det planerade projektet kan erbjuda, snarare än att diskutera ekonomi direkt. Genom detta försäkrar vi oss om att projektet riktar in sig på att adressera de faktiska behoven och skapa verklig nytta för lokalsamhället.

Hur lång är ansökningstiden?

Det tar normalt 3-5 månader från styrelsens beslut till att Jordbruksverket fattar beslut. Du kan börja dra kostnader från det datum då du skickade in ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst, men du gör detta på egen risk, innan det formella beslutet från Jordbruksverket fattats. Därför är det viktigt att undvika stora investeringar i ett projekt innan beslutet har fattats.

Att driva projekt

Vilka administrativa saker måste jag vara beredd på när jag driver ett projekt?

När Jordbruksverket formellt beslutar om ditt projekt får du ett startbesked via post, som innehåller detaljerade villkor och föreskrifter för projektet. De viktigaste villkoren inkluderar:

  • Du måste redovisa projektets utgifter och intäkter separat från din vanliga bokföring, genom att ha en separat projektbok eller redovisning, eller genom att använda ett kostnadsställe i din bokföring.
  • Du måste följa vissa krav när du kommunicerar om projektet, till exempel rätt användning av EUs logotyp för stöd.
  • Du måste följa lagen om offentlig upphandling vid inköp i projektet.
  • Du måste behålla alla investeringar som du köper genom projektet i minst 5 år efter slututbetalning.

Eftersom utbetalning sker i efterskott är det viktigt att du har god likviditet och minst 20% av det sökta projektstödet.

Det är också viktigt att ha en bra ekonomisk styrning från projektets början. Samla alla fakturor och betalningsbevis löpande och planera när du ska ansöka om utbetalningar.

Ansök om förskott

När Jordbruksverket har formellt fattat ett beslut om stöd, kan du som sökande ansöka om förskott. Alla sökande, utom kommuner och myndigheter, kan ansöka om förskott.

Du kan få upp till 50 procent av det totala stödet som förskott, dock maximalt 250 000 kronor. En del av detta belopp kommer från EU och en annan del kommer från Sverige. Observera att det högsta förskottsbeloppet är begränsat till den delen som kommer från Sverige. Det exakta beloppet anges i ditt stödbeslut.

Tänk på att du måste redovisa utgifterna för förskottet eftersom det räknas som en del av det beviljade stödet. Du redovisar detta tillsammans med ansökan om del- och slututbetalning.

För att ansöka om förskott, använd Jordbruksverkets e-tjänster.

När får jag pengarna?

Nu måste planera för att ha tillräckligt med pengar tillgängliga under en period innan du kan begära utbetalning eftersom alla medel som beviljas betalas ut i efterhand.

När du har kostnader, kan du ansöka om utbetalning via Jordbruksverket, men för att undvika förseningar rekommenderar vi att du skapar en rutin för att återsöka medel minst varje kvartal. Tänk på att det tar 3-5 månader att hantera varje ansökan. Du bör också komma ihåg att de sista 20% av det sökta beloppet inte betalas ut förrän projektet är slutredovisat.

Här kan du läsa mer om redovisning.

 

Vad gör jag om mitt projekt drar ut på tiden?

Om du inte hinner avsluta ditt projekt innan projektets slutdatum, kontaktar du utvecklingskontoret och ansöker om en ändring av ditt beslut om stöd. Även om projektet ändrar inriktning, budget, finansieringsplan eller om något annat väsentligt ändras jämfört med det som var tänkt, kontaktar du kontoret. 

Observera att om du redovisar utgifter eller genomför aktiviteter som inte framgår av ditt beslut om stöd, kan detta leda till avdrag. Du måste därför få dessa ändringar godkända innan utgifterna kan vara stödberättigande.

Om leaderkontoret eller Jordbruksverket beviljar din ansökan om ändring, kommer ändringen att gälla från den dag då ansökan om ändring kom in till leaderkontoret.

Vad menas med ideell tid?

Leader är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Därför är det ideella engagemanget viktigt i ett leaderprojekt. Du som projektägare ska visa hur ni har uppnått MINST 20% av sökt belopp i ideella resurser. Varje timme värderas till 340 kr för alla över 16 år.
Exempel: Du har fått ett projekt beviljat på 100 000 kr (20% av 100 000 kr = 20 000 kr) 59 x 340 = 20 060. I detta projekt behöver ni arbeta 59 timmar ideellt för att uppnå 20%

Tänk det som att den tid som läggs ner ideellt i projektet, är er medfinansiering och er motprestation för det 100%iga stödet.

Vid slutredovisning ska du redovisa den totala nedlagda tiden samt beskriva vad tiden har bestått av. För att enkelt hålla koll på detta under projektets gång behöver ni på något sätt anteckna och sammanställa er ideella tid. Det kan göras i vår framtagna mall, men det går också bra att använda egna dokument.

Du kan också ha med övriga ideella resurser i projektet. Med övriga ideella resurser menas tex material som ni får skänkta till er, eller en lokalhyra som lokalägaren erbjuder er att nyttja gratis under projekttiden.