Nyängen

Intresset för odling både traditionellt och professionellt har börjat öka allt eftersom då vi ser utmaningar i miljön och hur människor  påverkar denna. Det finns dock ingen naturlig plats eller sammanhållande funktion eller arena för dessa olika intressen.

Om projektet

Projektet identifierar ett stort behov av att informera och synliggöra aktiviteter inom odling, jordbruk och rennäring för allmänheten redan från tidig ålder. Dagens minskade intresse för dessa verksamheter bland barn och ungdomar kräver ökad kunskapsspridning för att åtgärda detta. Integration av nyanlända inom jordbruks- och rennäringsföretag i Sorsele kommun är i princip obefintlig, trots ett troligtvis stort intresse från denna grupp. Klimatförändringarna har gjort det viktigt för odling och näringar att hitta lokala lösningar på plats. Det finns också ett ökat intresse för småbruk och samägande av företag och platser som används av allmänheten.

Projektet syftar till att visa och möjliggöra intresset för odling på den nordligaste breddgraden där Sorsele ligger. Dessutom vill projektet skapa en mötesplats för informationsutbyte och kompetensspridning för olika odlingsfrågor och där unga och nyanlända kan stimuleras och möjliggöras att arbeta inom denna sektor. Målet är en förbättrad och mer attraktiv boende- och markmiljö i närområdet, där Sorsele tätort ska ha ett öppet landskap som är synligt för allmänheten. Projektet strävar efter att öka förståelsen och intresset för odling, renskötsel och jordbruk, bland annat genom samarbete med skolor i kommunen. Projektet siktar även på att förbättra integrationen och erbjuda feriejobb eller praktik inom näringarna på sikt. Dessutom ska projektet fungera som en arena för fågelskådare.

Ur Projektansökan

”Vi vill utveckla ett innovativt tänk kring möjligheterna att tillsammans
kunna få igång ett intresse för odling samt ett intresse för traditionellt jordbruk samt rennäring.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
med gemensamma aktiviteter visa på och möjliggöra för intresset att odla olika grödor på den nordliga breddgradden som Sorsele ligger på samt att skapa ett ökat intresse och förståelse för jordbruk och renskötsel bland unga och nyanlända för att på
sikt kunna trygga en framtida kompetensförsörjning inom näringarna.

Målet med projektet är att:
– Skapa en gemensam mötesplats för utbyte av intresse, kunskap och förståelse för odling.
– Genomföra aktiviteter riktade mot ungdomar och utrikesfödda.
– Genomföra provodling och testa de olika grödornas näringsinnehåll.

Om projektet

Projektperiod
2019-2022

Projektägare
Nyängen ideell förening

Webb och Sociala medier
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
1 303 938 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
642 238 kronor

Total finansiering
1 946 176 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 80 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden