Vilhelmina med själ och hjärta

Vilhelminas slogan ”Vilhelmina – Med själ och hjärta” beskriver en helhetssyn på vår kommun och en identitet som de flesta vilhelminabor både vill och kan stå upp för.

Om projektet

Det utgör en utmärkt grund för lokal utveckling eftersom en plats inte kan konstgjort konstruera sin image eller låtsas vara något den inte är. Dessutom är det så våra besökare uppfattar oss enligt gästundersökningar. De anser att vilhelminaborna generellt sett är skickliga inom service och bemötande. För att förverkliga vår slogan som en symbol som ägs av alla, behöver vi dock mötesplatser som främjar breda dialoger om varför vi har valt att leva här. Dessa mötesplatser bör också bidra till stolthet för vår bygd och stimulera till nya idéer om hur vi kan utveckla vår plats.

I samarbete mellan studieförbunden i Vilhelmina, Vilhelmina kommun och lokalbefolkningen som har anmält sig som ambassadörer, strävar vi efter att skapa olika forum och aktiviteter. Dessa ska bjuda in människor i olika åldrar, föreningar och andra samhällsmedlemmar till dialog och utvecklingsprocesser över hela kommunen. Målet är att vår slogan ska bli en central konkurrensfördel för vår kommun. Vi kommer också att involvera våra fritidshusägare i arbetet för att få nya perspektiv och öka engagemanget. På lång sikt hoppas vi att detta ska leda till att fler väljer att stanna kvar eller flytta till vår kommun. Projektet kommer att fokusera på två huvudprocesser: att sätta unga i fokus och att främja byautveckling.

Baserat på detta kommer vi inom projektet att skapa och erbjuda mötesplatser och aktiviteter för människor i alla åldrar över hela kommunen. Syftet är att bidra till en positiv atmosfär i kommunen och få unga att känna sig delaktiga och involverade i utvecklingen av ”sitt” Vilhelmina.

Ur Projektansökan

”Projektet ska stimulera unga och bybor att tillsammans stärka bilden av Vilhelmina som en aktiv och attraktiv kommun där det finns framtidshopp för alla, oavsett ålder och val av boplats. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
genom samverkan tillsammans med olika aktörer engagera, skapa delaktighet samt driva på ett värdegrundsarbete och dialog hos vilhelminabor genom att erbjuda mötesplatser och aktiviteter.

Målet med projektet är att:
– genomföra kulturella och inspirerande aktiviteter exempelvis inom dans och matlagning
– ha skapat, eller påbörjat utvecklandet av, minst ett forum för vilhelminabor att nyttja som en mötesplats för att bidra med engagemang för Vilhelmina kommuns utveckling
– skapa ett nätverk mellan bybor och fritidsboende för att öka gemenskap och utbyte av tankar och idéer

Om projektet

Projektperiod
2022 – 

Projektägare
Vilhelmina Kommun

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
409 952 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
201 916 kronor

Total finansiering
611 868 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 237 600 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden