Vandringsled runt Örträsksjön – Del 2

Det finns ett ökande intresse för friluftsliv och den senaste tidens pandemi har bidragit till ytterligare ökad efterfrågan på tillgängligt friluftsliv. Friluftsliv bidrar till en rad positiva hälsoeffekter; minskad stress, förbättrad kondition, förbättrat immunförsvar, ökad mental styrka för att bara nämna några.

Om projektet

År 2018 beviljades Örträskbygdens Intresse- och hembygdsförening (ÖIHF) pengar från Leader för att driva ett projekt vars huvudsakliga mål var att undersöka möjligheterna till att anlägga en vandringsled runt Örträsksjön, ansöka om medel för investeringar samt undersöka möjligheterna till handikappanpassningar och naturbeten.

Resultatet av projektet är följande:
– Förundersökning: Majoriteten av de ca 100 berörda markägarna har, genom undertecknande av markupplåtelseavtal, givit sitt godkännande till leden. Slutsatsen är att det finns möjlighet att anlägga en vandringsled runt Örträsksjön!
– Utförda investeringar/utförande: 15-tal mindre broar, fem större broar, två vindskydd, sex bänkar, två eldstäder, markeringsstolpar, markeringsfärg, två anslagstavlor, två trappor över stängsel till beteshagar, information- och hänvisningsskyltar längs leden, slyröjning på leden (total sträcka ca 2 mil), deltagande vid informationsföreläsning om allmänna arvsfonden. Naturbeten.

Med detta projekt, vandringsled runt Örträsksjön, del 2, vill vi färdigställa det redan långt gående arbetet med vandringsleden runt Örträsksjön så att boende och besökare kan ges möjlighet att vandra/vistas i Örträsks vackra natur.

Projektet kommer att:
– Siktröja från leden ner till sjön.
– Installera en flotte för passage över Örån.
– Installera en flytbrygga för passage över Kvarnbäcken.
– Sätta upp rastplatser: Vindskydd, soptunnor, eldstäder, bänkar, bänkbord.
– Uppsättning av vägskyltar för hänvisning från bilväg till vandringsleden.

Ur Projektansökan

” Det är lätt att ta naturen för given och tro att den är lättillgänglig för alla men faktum är att naturen och friluftslivet kan vara svårtillgängligt för många då kvalitéerna ofta är oförädlade.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
möta den utökade efterfrågan på tillgängligt friluftsliv, genom att färdigställa vandringsleden runt Örträsksjön.

Målet med projektet är att:
göra området mer attraktivt genom att iordningställa en vandringsled med rastplatser, flytbrygga och flotte.

Om projektet

Projektperiod
2022 – 

Projektägare
Örträsk Intresse- och Hembygdsförening

Webb och sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
511 591 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
251 978 kronor

Total finansiering
763 569 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 270 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden